Vesihuoltoverkostoon liittymisen valvonta

Vesihuoltolaitoksen (vesihuoltolaitos, vesiosuuskunta tai vesihuoltoyhtymä) toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta ympäristönsuojelusta.  Vapautushakemukset käsitellään Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunnassa ja ratkaistaan tapauskohtaisesti. Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa myöskään vaarantaa alueen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä mainittujen vapauttamiskriteerien lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Vapauttamiskriteerien lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen ehtona on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ennen vapautushakemuksen käsittelyä pyydetään lausunto kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja toiminta-alueen vesihuoltolaitokselta sekä tarvittaessa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Vapautuksen hakijalle annetaan saadut lausunnot tiedoksi ja mahdollisuus antaa vastine asiassa.

Sähköisen hakemuslomakkeen löydät Asioi verkossa -sivulta.

Viimeksi muokannut: Syrjänen Salla