Maa-ainesmaksut

Ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelemistään asioista maksun taksan mukaisesti.

1 § Soveltamisala

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n nojalla.

2 § Tarkastusmaksu

Tarkastusmaksu muodostuu ottamisaluekohtaisesta perusmaksusta sekä hankkeen laajuuden mukaisesta maksusta, joka määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa- aineksen laskennallisen kokonaistilavuuden (m3, kiintokuutiometri) mukaan.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava seuraavat maksut:

2.1 Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastaminen

 • Perusmaksu suunnitelmaa kohti 400 €
 • Lisäksi hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,02 €/m3.

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-aineslupahakemuksesta 2.1 kohdan maksu ja ympäristöluvan osuutena 50 % toimintaa koskevasta ympäristönsuojeluviranomaisen voimassaolevan taksan mukaisesta maksusta. (MaL 4 a§, YSL 47a §).

2.2 Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 500 000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.

2.3 Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään hakemuksen perusteella ilman erillistä
ottamissuunnitelmaa, peritään tarkastusmaksua 200 €.

2.4 Ottamissuunnitelman muutos siltä osin kuin se koskee voimassa olevan luvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän.

 • Muutosta kohti 200 €.
 • Lisäksi voimassa olevan luvan ylittävän maa-ainesmäärän mukaan 0,015 €/m3.

Muu poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä maa- aineslain 16 §:n 2 momentin perusteella

 • Poikkeamista kohti 200 €.

2.5 Hakemuksen hylkääminen, peruminen tai tutkimatta jättäminen

Mikäli lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 % sekä mahdolliset tämän taksan 4 §:n mukaisista toimista aiheutuneet kustannukset.

Jos luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa kirjallisesti ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, ei tarkastusmaksua peritä.

Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 % sekä mahdolliset tämän taksan 4 §:n mukaisista toimista aiheutuneet kustannukset.

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi pyynnöstä palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan, perusmaksua lukuun ottamatta.

2.6 Luvan jatkaminen

Maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaisesti luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään 50 % kohdan 2.1 mukaisesta perusmaksusta ja jäljellä olevan maa-ainesmäärän mukaisesta kuutiomaksusta edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen vaadi ottamissuunnitelman muuttamista.

Maksu peritään myös, jos maisemoinnille myönnetään jatkoaikaa.

2.7 Luvan siirto

Maa-aineslain 13 a §:n mukaisesta luvan siirrosta uudelle haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 110 €.

Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä tämän taksan 6 §:n mukainen maksu.

2.8 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

2.9 2 §:ssä tarkoitettu maksu voidaan periä jo ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

3 § Valvontamaksu

Luvanhaltijan on suoritettava ottamistoiminnan sekä maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka seuraavat maksut:

3.1 Valvontamaksun määräytyminen

 • Lupapäätöksessä otettavaksi esitetyn vuotuisen maa-aineksen määrän mukaan 0,025 €/m3
 • Kuitenkin vähintään 200 €.

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 100 000 m³, otetaan ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.

Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottomääriä, jaetaan valvontamaksua määrätessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.

Maa-aineslain 4a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan valvonnasta peritään yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun lisätään ympäristöluvan valvonnan osuutena 50 % toimintaa koskevasta ympäristönsuojeluviranomaisen voimassaolevan taksan mukaisesta valvontamaksusta.

3.2 Valvontamaksun maksaminen

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoiminnan aloittamista ja seuraavat valvontamaksut vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ottamistoiminta katsotaan aloitetuksi silloin, kun ottamisalueella ryhdytään pintamaiden poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön.

Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.

3.3 Valvontamaksun perimättä jättäminen

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa etukäteen kirjallisesti valvontaviranomaiselle viimeistään 30.1. mennessä, ettei maa-aineksia kyseisenä vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.

Mikäli lupa perutaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuun saattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

3.4 Valvontamaksu vuotuisen ottomäärän ylittyessä

Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja ylityksen osuus valvontamaksusta voidaan periä heti.

Vastaava oikeus valvontaviranomaisella on, jos maa-aineksia otetaan 3.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.5 Lainvastainen maa-ainesten otto

Mikäli lainvastaisen maa-ainesten oton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.

Tämä koskee myös lainvastaista kotitarveottoa.

3.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, kuten ylimääräisiä tarkastuksia tai mittauksia, voidaan niistä aiheutuvat valvontakulut periä toimenpiteistä kaupungille aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Nämä kustannukset voidaan periä välittömästi.

Ylimääräistä valvontakäyntiä edellyttävästä tarkastuksesta voi valvontaviranomainen periä 110 €.

4 § Katselmukset ja kuuleminen

 • Katselmus 330 €
 • Naapurin tai asianosaisen kuuleminen: 55 € / kuultava
 • Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: 55 € + todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut.

Yhteiskäsittelyssä lupahakemuksen kuulemis- ja ilmoituskulut määräytyvät tämän taksan 4 §:n mukaan. Päätöksen julkipanokulut sisältyvät 2 §:n kohdan 2.1 mukaiseen tarkastusmaksuun.

5 § Päätös toimenpiteen suorittamisesta ennen luvan lainvoimaa

 • Käsittely pääasian yhteydessä 110 €
 • Käsittely erillisestä hakemuksesta 330 €.

Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä tai erillisestä hakemuksesta peritään 275 €:n lisämaksu.

6 § Vakuudet

Vakuuden hyväksyminen/vaihtaminen/muuttaminen/vapauttaminen osittain tai kokonaan
55 €/toimenpide.

Lupamääräysten noudattamiseksi on hakijan annettava lupapäätöksessä määrätty vakuus ennen ottamistoimenpiteiden aloittamista.

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen antama pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus.

Vakuuden on oltava voimassa niin kauan kunnes kaikki lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on loppuun saatettu.

Maa-ainesluvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Luvan uuden haltijan on asetettava uusi vakuus ennen maa-ainesten ottamista. Aikaisempaa vakuutta ei vapauteta ennen kuin uusi vakuus on asetettu (MAL 13 a §).

Mikäli maa-ainesten ottamisalueen jälkihoito suoritetaan vaiheittain, voidaan vakuuden määrää hakijan pyynnöstä alentaa samassa suhteessa kuin alueen jälkihoito on hyväksyttävästi toteutettu.

Jos luvan omistaja/haltija on asetettu konkurssiin eikä lupaa kuuden kuukauden kuluessa ole siirretty MAL 13 §:n mukaisesti toiselle, lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen raukeaa ja lupaan liittyvät velvoitteet on täytettävä jo otetun maa-ainesmäärän osalta. Mikäli lupa raukeaa, voi lupaviranomainen käyttää vakuuden velvoitteiden täyttämiseksi (MAL 16 §).

7 § Pakkokeinopäätökset

7.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös 200 €.

7.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §) 200 €.

7.3 Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 200 €.

7.4 Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 §) 200 €.

7.5 Teettämisuhan täytäntöönpano (UhkasakkoL 15 §) 200 €.

8 § Maksuperusteet

8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometri). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:

 • Sora 1,3
 • Hiekka 1,3
 • Louhe 1,8
 • Savi 1,6
 • Multa 1,4.

8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.

8.3 Mikäli maksuja ei suoriteta määräajassa, erääntyvälle määrälle on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko.

8.4 Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää lupa- tai valvontaviranomainen tai ao. viranomaisen määräämä viranhaltija.

8.5 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

8.6 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaisesti.

8.7 Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran tällöin voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna 1.1. voimassa olevan taksan mukaisesti.

8.8 Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

8.9 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

8.10 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja/tai viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa 15-50 %, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta.

8.11 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

9 § Taksan hyväksyminen ja voimaantulo

Tämä taksa on hyväksytty Valkeakosken kaupunginhallituksessa 19.6.2023.

Tämä taksa tulee voimaan 1.8.2023 ja korvaa Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 11.10.2016 hyväksymän taksan.

Viimeksi muokannut: Syrjänen Salla