Ympäristönsuojelun maksut

Ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelemistään asioista maksun taksan mukaisesti.

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tullut voimaan 1.8.2023.

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukainen säännöllinen valvonta sekä 169, 175, 176 ja 181 §:n mukaiset tarkastukset

 • valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkastus 330 €
 • muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta 330 €
 • YSL 169 §:n mukainen tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteessa 330 €
 • YSL 175-176 §:n mukainen tarkastus hallintopakko määräyksen valvomiseksi 330 €
 • YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen noudattaminen 330 €.

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien valvontamaksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa.

Ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaiset päätökset, lausumat ja määräykset

 • päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §) 110 €
 • kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92§) 330 €
 • toiminnan lopettamista koskevat määräykset (YSL 94§) 330 €.

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely

 • tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta (YSL 118§)
  • ilmoitus, joka kuulutetaan lehdessä 830 €
  • ilmoitus, jota ei kuuluteta lehdessä 330 €
 • koeluontoinen toiminta (YSL 119§) 660 €
 • poikkeukselliset tilanteet (YSL 120§) 440 €.

Seurantaa ja tarkkailua koskevat päätökset (YSL 64 ja 65 §)

 • päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä 330 €
 • päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta 220 €.

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 §)

 1. Metsäteollisuus 3190 €.
  Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin kyllästämö, kun laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa.
 2. Metalliteollisuus 3410 €.
  Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m³.
 3. Energiantuotanto 3410 €.
  Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia.
 4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely.
  1. Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vähintään 3 000 tonnia vuodessa 2420 €.
  2. Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m³, ei kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto 2420 €.
  3. Kivihiilivarasto 2420 €.
 5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 3410 €.
  Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa.
 6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto.
  1. Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 2750 €.
  2. Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää 2750 €. Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien käsittelystä kunnalle perittävästä maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa.
 7. Mineraalituotteiden valmistus. 
  Seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m³ ja lastauskapasiteetti enintään 300 kg/m³ uunia kohden:

  1. Keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa 3080 €.
  2. Kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa 3080 €.
 8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 1500 €.
  Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 4 mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula.
 9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus.
  1. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa 2310 €.
  2. Ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdassa 4 tarkoitetut elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 2310 €.
 10. Eläinsuojat 1870 €.
  Turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 2 800 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 ja alle 1400 siitosnaarasketulle tai –supikoiralle taikka turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 1200.
 11. Liikenne.
  1. Muu lentopaikka kuin lentoasema 2970 €.
  2. Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2970 €.
 12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely.
  1. Alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka 3080 €.
  2. Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa 3080 €.
  3. Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia 2090 €.
  4. Autopurkamo 2970 €.
  5. Laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia vuorokaudessa 2970 €.
  6. Muu kuin 1–5 alakohdassa taikka Vna ympäristönsuojelusta 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa 2970 €.
 13. Muu toiminta.
  1. Muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisesti yleisen ilmoituksen varaisuuden tarkoittaman ulkona sijaitseva ampumarata 2750 €.
  2. Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1430 €.
  3. Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 2970 €.

Ympäristölupaa edellyttävä toiminta (YSL 27 §)

 • Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua noron, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista 1650 €.
 • Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1650 €.

Ympäristölupaa edellyttävä toiminta pohjavesialueella (YSL 28 §)

 • Energiantuotantolaitos 2750 €.
 • Asfalttiasema 2750 €.
 • Polttonesteiden jakeluasema 2750 €.
 • Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettu, mutta niitä vähäisempi toiminta ja liitteessä 2 tarkoitettu kemiallinen pesula 1650 €.

Yleinen ilmoitusmenettely YSL luku 10 a

 1. Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m³ sahatavaraa vuodessa 2200 €.
 2. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida kemikaalia vähintään 100 m³ mutta alle 1000 m³ 1430€.
 3. Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvalliselle jätevedenpuhdistamolle
 • Teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa 2200€.
 • Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 1000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa 2200€.
 • Perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 2000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa 2200€.
 • Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 5000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos 2200€.
 • Muu kuin d- ja e-kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo 2200€.
 • Panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa 2200€.
 • Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa 2200€.
 • Muu kuin g- ja h-kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos, kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa 2200€.
 • Rehua ja rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on alle 22 500 tonnia vuodessa ja vähintään 15, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 300 (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina 2200€.
 • Jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 1000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia taikka muuten 300-(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina 2200€.
 • Eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 5000 ja alle 30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia taikka muuten 300- (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 tonnia vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina 2200€.
 • Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon määrä on vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa 2200€.
 • Makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa 2200€.
 • Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa 2200€.

4. Eläinsuoja, joka on tarkoitettu:

 • Vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle ja vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2000 lihasialle, vähintään 4000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille 1540 €.
 • Usealle a kohdassa tai YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3000: 1540€.

5. Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko 2200€.

6. Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa 2750€.

7. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2200€.

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti

 • Energiantuotantolaitos 770€
 • Asfalttiasema 770€
 • Polttonesteiden jakeluasema 770€
 • Kemiallinen pesula 770€
 • Toiminnot ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia 770€
 • Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 770€.

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiset maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

 • Maksu vakuusmaksuasian käsittelystä, kts. taksa 13 §, 13.1
 • Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös, kts. taksa 13 §, 13.2.

Vesilain mukaisten asioiden käsittely

 • Veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 330€
 • Ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5, 5:9, 5:14 §) 550€.

Jätelain 100 §:n mukainen asian käsittely

 • Ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen 253€.

Jätelain mukainen valvonta

 • 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon valvontasuunnitelman mukainen määräaikaistarkastus 165€
 • 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon muu valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen valvonta 165€
 • Roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta (75 §) 275€
 • Yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §) 275€
 • Rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta (126 §) 330€.

Maastoliikennelain mukaisten asioiden käsittely

 • Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (30 §), lehti-ilmoitus 1050 €
 • Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (30 §), ei lehti-ilmoitusta 550 €

Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittely

 • Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (106 §), lehti-ilmoitus 1050 €
 • Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (106 §), ei lehti-ilmoitusta 550 €

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely

 • Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen, hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 330€.

Muiden asioiden käsittely

 • Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 330€
 • Ympäristönsuojelulain 156 d:n mukainen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 250 €
 • Ympäristönsuojelulain 202 § 4 momentin mukainen poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä 165€
 • Muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely 62€/tunti.