Ympäristönsuojelun maksut

Ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelemistään asioista maksun taksan mukaisesti.

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tullut voimaan 1.7.2019.

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukainen säännöllinen valvonta sekä 175, 176 ja 181 §:ien mukaiset tarkastukset

 • valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkastus 300 €
 • muu valvontaohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta 300 €
 • YSL 175-176 §:n mukainen tarkastus hallintopakko määräyksen valvomiseksi 300 €
 • YSL 181 §:n mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen noudattaminen 300 €.

Ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaiset päätökset, lausumat ja määräykset

 • päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §) 100 €
 • kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92§) 300 €
 • toiminnan lopettamista koskevat määräykset (YSL 94§) 300 €.

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely

 • tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta (YSL 118§)
  • muu ilmoitus, joka kuulutetaan lehdessä 500 €
  • ilmoitus, jota ei kuuluteta lehdessä 300 €
 • koeluontoinen toiminta (YSL 119§) 600 €
 • poikkeukselliset tilanteet (YSL 120§) 400 €.

Seurantaa ja tarkkailua koskevat päätökset (YSL 64 ja 65 §)

 • päätös seuranta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä 300 €
 • päätös tarkkailumääräysten muuttamisesta 200 €.

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 2 §)

 1. Metsäteollisuus 2900 €.
  Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin kyllästämö, kun laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa.
 2. Metalliteollisuus 3100 €.
  Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m³.
 3. Energiantuotanto 3100 €.
  Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia.
 4. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely.
  1. Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vähintään 3 000 tonnia vuodessa 2000 €.
  2. Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m³, ei kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto 2000 €.
  3. Kivihiilivarasto 2000 €.
 5. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 3000 €.
  Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa.
 6. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto.
  1. Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 2500 €.
  2. Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää 2500 €. Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien käsittelystä kunnalle perittävästä maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa.
 7. Mineraalituotteiden valmistus. 
  Seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m³ ja lastauskapasiteetti enintään 300 kg/m³ uunia kohden:

  1. Keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa 2800 €.
  2. Kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa 2800 €.
 8. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 2700 €.
  Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 4 mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula.
 9. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus.
  1. Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa 2100 €.
  2. Ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdassa 4 tarkoitetut elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevesiä ei johdeta ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 2100 €.
 10. Eläinsuojat 1700 €.
  Turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 2 800 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 ja alle 1400 siitosnaarasketulle tai –supikoiralle taikka turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 1200.
 11. Liikenne.
  1. Muu lentopaikka kuin lentoasema 2700 €.
  2. Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2700 €.
 12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely.
  1. Alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka 2800 €.
  2. Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa 2800 €.
  3. Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia 1900 €.
  4. Autopurkamo 2700 €.
  5. Laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia vuorokaudessa 2700 €.
  6. Muu kuin 1–5 alakohdassa taikka Vna ympäristönsuojelusta 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa 2700 €.
 13. Muu toiminta.
  1. Muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisesti yleisen ilmoituksen varaisuuden tarkoittaman ulkona sijaitseva ampumarata 2500 €.
  2. Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 1300 €.
  3. Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 2700 €.

Ympäristölupaa edellyttävä toiminta (YSL 27 §)

 • Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua noron, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista 1500 €.
 • Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1500 €.

Ympäristölupaa edellyttävä toiminta pohjavesialueella (YSL 28 §)

 • Energiantuotantolaitos 2500 €.
 • Asfalttiasema 2500 €.
 • Polttonesteiden jakeluasema 2500 €.
 • Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettu, mutta niitä vähäisempi toiminta ja liitteessä 2 tarkoitettu kemiallinen pesula 1500 €.

Yleinen ilmoitusmenettely YSL luku 10 a

 1. Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m³ sahatavaraa vuodessa 2000 €.
 2. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida kemikaalia vähintään 100 m³ mutta alle 1000 m³ 1300€.
 3. Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvalliselle jätevedenpuhdistamolle
 • Teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa 2000€.
 • Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 1000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa 2000€.
 • Perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 2000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa 2000€.
 • Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 5000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos 2000€.
 • Muu kuin d- ja e-kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo 2000€.
 • Panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa 2000€.
 • Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa 2000€.
 • Muu kuin g- ja h-kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos, kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa 2000€.
 • Rehua ja rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on alle 22 500 tonnia vuodessa ja vähintään 15, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 300 (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina 2000€.
 • Jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 1000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia taikka muuten 300-(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina 2000€.
 • Eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 5000 ja alle 30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia taikka muuten 300- (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 tonnia vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina 2000€.
 • Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon määrä on vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa 2000€.
 • Makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa 2000€.
 • Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa 2000€.

4. Eläinsuoja, joka on tarkoitettu:

 • Vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle ja vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2000 lihasialle, vähintään 4000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille 1400 €.
 • Usealle a kohdassa tai YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3000: 1400€.

5. Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko 2000€.

6. Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa 2500€.

7. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2000€.

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti

 • Energiantuotantolaitos 700€
 • Asfalttiasema 700€
 • Polttonesteiden jakeluasema 700€
 • Kemiallinen pesula 700€
 • Toiminnot ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia 700€
 • Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 700€.

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiset maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

 • Maksu vakuusmaksuasian käsittelystä, kts. taksa 13 §, 13.1
 • Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös, kts. taksa 13 §, 13.2.

Vesilain mukaisten asioiden käsittely

 • Veden ottamisen rajoittaminen (VL 4:2 §) 300€
 • Ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5, 5:9, 5:14 §) 500€.

Jätelain 100 §:n mukainen asian käsittely

 • Ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen 230€.

Jätelain mukainen valvonta

 • 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon valvontasuunnitelman mukainen määräaikaistarkastus 150€
 • 124 §:ssä tarkoitetun toiminnon muu valvontasuunnitelmaan perustuva säännöllinen valvonta 150€
 • Roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta (75 §) 250€
 • Yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (125 §) 250€
 • Rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta (126 §) 300€.

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely

 • Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen, hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 300€.

Muiden asioiden käsittely

 • Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 300€
 • Ympäristönsuojelulain 202 § 4 momentin mukainen poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä 150€
 • Muu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely 56€/tunti.