Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen viimeistään kesäkuussa.

Valkeakosken kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kaupungin tilinpäätöstä täydennetään konsernitilipäätöksellä. Konsernitilipäätökseen sisältyy paitsi kaupungin tilinpäätös myös tytäryhtiöiden tilinpäätökset.

Tilinpäätös 2021

Yleistä

Tilivuonna 2021 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) oli 10,2 milj. euroa. Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta n. 4,2 milj. euroa ja ylitti muutetun talousarvion noin 0,8 miljoonalla eurolla.

Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella 1,0 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,3 milj. euroa. Muutetun talousarvion vuosikate oli 9,3 milj. euroa, tulos 0,3 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 0,7 milj. euroa. Merkittävimmät talousarvion ylitykset tehtiin sosiaali- ja perhepalveluiden, vanhuspalveluiden, erikoissairaanhoidon ja yleissivistävän koulutuksen palveluiden tehtäväalueilla. Merkittäviä tuloarvioiden alituksia ei ollut.

Kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut nousivat n. 13,7 milj. euroa. Ulkoisista toimintakuluista suurinta nousu oli henkilöstökuluissa (4,7 milj. €), asiakaspalveluiden ostoissa (4,1 milj. €) sekä työvoiman vuokrauksessa (1,6 milj. €).

Verotulot nousivat n. 5,3 milj. euroa. Kasvua oli prosentuaalisesti 6 %. Koronapandemian vuoksi prosenttiosuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin väliaikaisesti, minkä vuoksi sen kasvu oli merkittävän suuri (43,8 %).

Vuonna 2020 valtio tuki merkittävästi kuntia koronapandemian vuoksi valtionosuuksina, minkä takia vuoden 2021 valtionosuudet pienenivät 3,7 milj. euroa. Valtionosuuksien pienentyminen prosentuaalisesti oli 7,8 %.

Investointimenot olivat yhteensä 10,8 milj. euroa, joista suurimpana investointikohteena oli edelleen Roukon yhtenäiskoulu. Vuoden aikana korjattiin myös terveyskeskuksen sisäilmaongelmia sekä uusittiin uimahallin ja liikuntahallin ulkoseinät. Muita merkittäviä investointeja olivat vesihuoltoverkostojen korvausinvestoinnit sekä kunnallistekniikan uudisrakentamisinvestoinnit.

Työllisyystilanne parani merkittävistä edellisestä vuodesta. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 9,6 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana 13,3 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 879, joka oli 324 vähemmän kuin vuoden 2020 joulukuussa. Työttömistä työnhakijoista alle 25-vuotiaita oli 129 ja pitkäaikaistyöttömiä 269.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väkiluku vuoden 2021 lopussa oli 20 701, joka oli 64 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Syntyneiden määrä oli 150 ja kuolleiden 243.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstö määrä oli 31.12.2021 yhteensä 1 713 henkilöä. Kaupungin palveluksessa oli siten 45 henkilöä enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Vakansseja oli vuoden 2021 päättyessä 1 362,5 eli kuusi enemmän kuin edellisvuonna.

Henkilötyövuosia kertyi vuoden 2021 aikana 1 563,9. Edellisvuodesta kasvua oli noin 50 henkilötyövuotta. Sairauspoissaoloja kertyi noin 23 päivää henkilötyövuotta kohden.

Tase (=rahoitusasema) heikkeni

Kaupungin oma pääoma oli 105,6 milj. euroa. Kasvua vuodesta 2020 oli noin 1,3 milj. euroa. Tästä tilikauden alijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 7,3 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 4,9 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 50,9 %.

Kaupungin lainakanta pieneni 0,2 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 80,5 milj. euroa eli 3 887 euroa/asukas. Lainakanta ilman lunastushalleihin sitoutunutta pääomaa (2,8 milj. €) ja konsernitilivelkaa (4,6 milj. €) oli 73,1 milj. euroa ja 3 531 euroa / asukas. Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 15,7 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 31 päivää.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika