Facebook pixel

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen viimeistään kesäkuussa.

Valkeakosken kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kaupungin tilinpäätöstä täydennetään konsernitilipäätöksellä. Konsernitilipäätökseen sisältyy paitsi kaupungin tilinpäätös myös tytäryhtiöiden tilinpäätökset.

Tilinpäätös 2019

Yleistä

Tilivuonna 2019 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) oli 3,5 milj. euroa. Vuosikate parani edellisestä vuodesta n. 1,3 milj. euroa, mutta jäi selvästi jälkeen talousarviosta.

Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella -4,2 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 3,9 milj. euroa. Muutetun talousarvion vuosikate oli 6,7, tulos -1,2 ja tilikauden alijäämä 0,8 milj. euroa. Talousarvio ylittyi useilla tehtäväalueilla. Erityisen huolestuttavaksi tilanteen tekee tilivuoden päättymisen jälkeen eskaloitunut Korona –epidemia, jonka taloudellisten vaikutusten määrää ja kestoa ei vielä tiedetä.

Henkilöstökulut nousivat 62,4 miljoonasta 64,9 miljoonaan. Nousu johtui pääosin työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista; n. 600 000 euroa selittyy kesällä 2020 maksettavilla lomarahoilla, joista ¾ -osaa on kertynyt tilivuoden 2019 aikana.

Kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut nousivat n. 4,3 milj. euroa. Ulkoisista toimintakuluista eniten nousivat henkilöstökulut ja palveluiden ostot.

Verotulot nousivat n. 4,4 milj. euroa. Edellisen vuoden vertailuluvun alhaisuuden ja veroprosentin nousun vuoksi nousun odotettiin olevan huomattavasti enemmän ja kunnallisveron tuotto jäi selvästi myös muutetusta talousarviosta.

Valtionosuudet kasvoivat 1,9 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Nousu sisälsi 0,9 milj. euroa vuodelta 2020 vuodelle 2019 aikaistettua valtionosuutta. Aikaistus tehtiin kuntien poikkeuksellisen heikon kunnallisverokertymän vuoksi. Heikon kertymän taustalla oli kolme teknisluonteista tekijää: tulorekisterin käyttöönotto, verotuksen valmistumisen ajallinen muutos sekä vuonna 2019 ennakonperinnässä käyttöönotettu yhden veroprosentin malli.

Investointikohteissa oli mm. teknisen keskuksen varikko, kirjaston muutostyöt, uuden vesiaseman rakentaminen sekä Roukon koulu. Lisäksi investointirahaa käytettiin mm. kunnallistekniikan rakentamiseen, maan hankintaan, kalustohankintoihin sekä korvausinvestointeihin.

Työllisyystilanne heikkeni edellisestä vuodesta. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 10,5 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 9,2 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran heikompi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (9,9) ja kuin koko maassa keskimäärin (9,8). Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden lopussa 257 henkilöä.

Asukasluku oli vuodenvaihteessa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 20 984. Väestömuutos edelliseen vuoden asukaslukuun oli -159 asukasta. Sekä luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden) että kokonaisnettomuutto olivat negatiivisia.

Valkeakosken verotulot

Vuonna 2019 verotulot nousivat 4,4 milj. eurolla. Taustalla nousussa vuoden 2018 alhainen verokertymä: tuolloin palautettiin edelliselle vuodelle (2017) kuuluvia veroennakoita n. 4 milj. euroa normaalia enemmän.

Toimintakate heikkeni 3,8 milj. euroa ja verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) nousu oli yhteensä n. 6,3 milj. euroa.

Tilikauden tulos oli alijäämäinen

Kaupungin tulos oli -4,2 milj. euroa ja alijäämää kertyi poistoeron vähennysten jälkeen 3,9 milj. euroa. Ero alkuperäiseen talousarvioon oli merkittävä; se oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen.
Bruttoinvestoinnit olivat 21,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 20,5 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä oli 300 733 euroa.

Kaupungin vuosikate oli 3,5 milj. euroa. Vuosikate parani vuoden 2018 tasosta 1,3 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 45,4 % (v. 2018 28,2 %).

Vakanssien määrä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 1 273. Edelliseen vuoteen verrattuna vakanssien määrä pysyi ennallaan. Henkilöstön määrä oli 31.12.2019 1 613, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli – 1. Vakinaista henkilöstöä oli 1 205 ja määräaikaisia 408. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 51,1 milj. euroa (henkilösivukuluineen 64,9 milj. euroa.

Tase (=rahoitusasema) heikkeni

Kaupungin oma pääoma oli 98,4 milj. euroa. Tästä tilikauden alijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 0,1 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 5,6 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 51,6 %.
Kaupungin lainakanta nousi 16,0 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 75,5 milj. euroa eli 3 600 euroa/asukas.

Lainakannan erittely

Lainakanta yhteensä 75 549 043 euroa
– konsernitilillä olevat yhteisöjen varat 10 273 866 euroa
– toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 3 706 507 euroa

= Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 61 568 670 euroa (2 812 euroa/as)

Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 12,7 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 27 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 10,3 milj. euroa.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija