Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan kultakin tilikaudelta maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen viimeistään kesäkuussa.

Valkeakosken kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kaupungin tilinpäätöstä täydennetään konsernitilipäätöksellä. Konsernitilipäätökseen sisältyy paitsi kaupungin tilinpäätös myös tytäryhtiöiden tilinpäätökset.

Tilinpäätös 2020

Yleistä

Tilivuonna 2020 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) oli 14,4 milj.  euroa. Vuosikate parani edellisestä vuodesta n. 10,9 milj. euroa ja ylitti muutetun talousarvion selkeästi.

Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella 5,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 5,9 milj. euroa. Muutetun talousarvion vuosikate oli 11,0 milj. euroa, tulos 2,3 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 2,7 milj. euroa. Merkittävimmät talousarvion ylitykset tehtiin sosiaali- ja perhepalveluiden, terveyspalveluiden, vanhuspalveluiden, yhdyskuntatekniikan, tilatoimen ja vesihuollon tehtäväalueilla. Merkittäviä tuloarvioiden alituksia ei ollut.

Henkilöstökulut nousivat 64,9 miljoonasta 67,9 miljoonaan. Nousu johtui henkilöstön määrän kasvusta ja työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista.

Kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut nousivat n. 4.9 milj. euroa. Ulkoisista toimintakuluista eniten nousivat henkilöstökulut sekä ICT-palvelut.

Verotulot nousivat n. 2,4 milj. euroa. Verotulojen kasvu yllätti koronavuonna. Syitä tuloveron parempaan kertymään olivat mm. palkkasumman kehitys, jako-osuuden kasvattaminen ja verokorttiuudistus.

Valtionosuudet kasvoivat 9,5 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna. Merkittävä nousu johtui hyvin pitkälti valtion maksamista koronatuista, jotka maksettiin pääosin valtionosuuksina.

Merkittävimmät investoinnit olivat Roukon yhtenäiskoulu, vesihuoltoverkostojen uudistaminen sekä kunnallistekniikan investoinnit.

Työllisyystilanne heikkeni edellisestä vuodesta. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 13,3 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana 10,5 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran heikompi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (13,69) ja kuin koko maassa keskimäärin (13,4). Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden lopussa 321 henkilöä.

Asukasluku oli vuodenvaihteessa Tilastokeskuksen mukaan 20 765. Väestömuutos edelliseen vuoden asukaslukuun -187 asukasta. Sekä luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden) että kokonaisnettomuutto olivat negatiivisia.

Valkeakosken verotulot

Vuonna 2020 verotulot nousivat 2,4 milj. eurolla. Taustalla nousussa on palkkasumman kehitys, jako-osuuden kasvattaminen ja verokorttiuudistus. Verotulojen kasvua edisti myös valtion jako-osuuden korottaminen yhteisöveron osalta.

Toimintakate heikkeni 1,2 milj. euroa ja verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) nousu oli yhteensä n. 11,9 milj. euroa.

Tilikauden tulos oli alijäämäinen

Kaupungin tulos oli 5,6 milj. euroa ja ylijäämää kertyi poistoeron vähennysten jälkeen 5,9 milj. euroa. Ero alkuperäiseen talousarvioon oli merkittävä; se oli 2,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Bruttoinvestoinnit olivat 16,5 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 15,9 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä oli 517 542,45.

Kaupungin vuosikate oli 14,4 milj. euroa. Vuosikate parani vuoden 2019 tasosta 10,9 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 163,8 % (2019 45,4%).

Vakanssien määrä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 357. Edelliseen vuoteen verrattuna vakanssien määrä nousi 84. Henkilöstön määrä oli 31.12.2020 1 713, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli 100. Henkilöstön määrän nousuun vaikutti uuden terveyskeskussairaalan käyttöönotto. Vakinaista henkilöstöä oli 1231 ja määräaikaista 482. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 53,7 milj. euroa (henkilösivukuluineen 67,9 milj. euroa).

Tase (=rahoitusasema) heikkeni

Kaupungin oma pääoma oli 104,3 milj. euroa. Tästä tilikauden alijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 6,1 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 5,3 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 50,8%

Kaupungin lainakanta nousi 5,6 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 80,7 milj. euroa eli 3 878 euroa/asukas.

Lainakannan erittely

Lainakanta vuoden 2020 lopussa oli 80 659 966 € ja lainakanta/asukas oli 3878 €. Lainakanta ilman lunastushalleihin sitoutunutta pääomaa (3,1 milj. €) ja konsernitilivelkaa (8,5 milj. €) oli 69,0 milj. €. Lainakanta/ asukas oli 3 371 €.

Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 18,6 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 38 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 8,5 milj. euroa.

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen