Facebook pixel

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muun muassa jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Valkeakosken
kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunta voi siirtää sille ympäristönsuojelumääräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei määräyksissä toisin säädetä.

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa, koeluontoista tai poikkeuksellista tilannetta koskevaa, taikka ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Näitä määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys ja kaavamääräykset.

Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset 15.11.2010 ja ne astuivat voimaan 1.1.2011.

Viimeksi muokannut: Syrjänen Salla