Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti, jos kiinteistö ei sijaitse vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, ns. hajajätevesiasetukseen ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin.

Ranta- ja pohjavesialueet

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien on tullut täyttää vähintään perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta.

Muut alueet

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus muun remontin yhteydessä. Tällaisia remontteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus ja suunnitelma

Rakennus- ja toimenpidelupahakemusten on sisällettävä suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä rakentamistapaselostus tarvittavine liitteineen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntonsa näiden pohjalta. Jätevesijärjestelmän suunnitelma tulee teettää pätevällä suunnittelijalla.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä. Selvitys tulee säilyttää kiinteistöllä ja pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.

Selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden avulla saadaan tietoa olemassa olevasta järjestelmästä ja käsitystä siitä, tarvitseeko järjestelmää kunnostaa tai uusia. Jätevesiselvityksestä on hyötyä myös omistajanvaihdoksen yhteydessä ja valvontatilanteissa. Kirjattujen huoltotoimenpiteiden, kuten saostussäiliöiden tyhjennysten avulla pystytään osoittamaan, että järjestelmää on hoidettu asianmukaisesti.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika