Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Ellei kiinteistö ole liitettävissä kunnan tai vesihuoltolaitoksen verkostoon, on kiinteistön omistajan huolehdittava, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva talousjätevesien käsittelyjärjestelmä.

Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, ns. hajajätevesiasetukseen ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin.

Ranta- ja pohjavesialueet

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien on tullut täyttää vähintään perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta.

Muut alueet

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus vasta muun remontin yhteydessä. Tällaisia remontteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Puhdistusvaatimuksesta vapauttaminen

Asetuksen mukaisesta jäteveden käsittelystä ovat vapautettuja ne, joilla

  • Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Tällöin talossa pitää olla jo säännökset täyttävä käsittely.
  • Kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä, jolloin jätevedet voidaan johtaa hallitusti puhdistamatta maahan. Tällöinkään ne eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa eivätkä sisältää käymälävesiä.
  • Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.
  • Kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Tämä edellyttää käyttökuntoista käsittelyjärjestelmää eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa saa aiheutua.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus ja suunnitelma

Rakennus- ja toimenpidelupahakemusten on sisällettävä suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä rakentamistapaselostus tarvittavine liitteineen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntonsa näiden pohjalta. Jätevesijärjestelmän suunnitelma tulee teettää pätevällä suunnittelijalla.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä. Selvitys tulee säilyttää kiinteistöllä ja pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.

Selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden avulla saadaan tietoa olemassa olevasta järjestelmästä ja käsitystä siitä, tarvitseeko järjestelmää kunnostaa tai uusia. Jätevesiselvityksestä on hyötyä myös omistajanvaihdoksen yhteydessä ja valvontatilanteissa. Kirjattujen huoltotoimenpiteiden, kuten saostussäiliöiden tyhjennysten avulla pystytään osoittamaan, että järjestelmää on hoidettu asianmukaisesti.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija