Valkeakoskelaiset vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen  

Lapset leikkivät temppuradalla Palmurinteen päiväkodin jumppasalissa.

Keväällä tehdyn kyselyn perusteella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten huoltajat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.  

Valkeakosken varhaiskasvatuksessa järjestettiin toukokuussa 2024 asiakastyytyväisyyskysely kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille asiakaskokemuksesta ja varhaiskasvatuksen painopistealueista. Kyselyn perusteella vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Edellinen asiakastyytyväisyyskysely oli tehty syksyllä 2022. Vuoden 2024 kysely pidettiin 6.-20.5.2024 välisellä ajalla. Kyselyyn saatiin 143 vastausta. Huoltajien antama yleisarvosana varhaiskasvatuspalveluista oli hyvä tai erittäin hyvä (4,2). Arvosteluasteikko 1-5.

Asiakaskokemusta varhaiskasvatuspalveluissa pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä

83 % vastaajista piti saamansa asiakaspalvelua hyvänä tai erittäin hyvänä.

Vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, miten lapsi otetaan aamulla vastaan varhaiskasvatus- tai esiopetusyksikköön. Muutamissa vastauksissa tuli esille, että lasta haettaessa toivotaan enemmän tietoa ja palautetta päivän tapahtumista.

Yli puolet vastaajista oli erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Samoin yli puolet oli erittäin tyytyväisiä viestinnän ja tiedottamisen toimivuuteen.

84 % vastaajista koki, että lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuspäivän turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi.

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa

Yli 90 % vanhemmista koki, että lasta kuunnellaan ja hän saa esittää ajatuksiaan ja toiveitaan hyvin tai jopa erityisen hyvin. Vanhemmat myös kokivat, että lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään varhaiskasvatuspäivän aikana.

Valtaosa vastaajista koki, että lapsi saa riittävästi tai erittäin paljon liikkua ja leikkiä. Yksittäisissä vastauksissa tuli esille toiveita, että vielä enemmän voisi olla liikuntaa ja lähiympäristöön tutustumista. 89 % vastaajista koki, että toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on monipuolista. Yhtä suuri määrä vanhemmista vastasi, että lapsi saa myönteistä huomiota, lohdutusta ja turvaa henkilökunnalta päivän aikana.

Vanhemmat kokevat hyvin positiivisena tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Valkeakoskella otettiin toimintakauden 2023 – 2024 alussa käyttöön ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tämän mukaisesti kukin päiväkotiyksikkö laati omat toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja niihin omat kehittämistehtävät.

Suurin osa vastaajista koki, että lasta kohdellaan hyvin tai erittäin hyvin yhdenvertaisena ryhmän jäsenenä. 96 % vanhemmista vastasi, että lapsi saa olla oma itsensä ja ettei sukupuoli aseta lasta eriarvoiseen asemaan.

Lapselle annettava tuki toteutui hyvin

Vanhemmat kokevat, että lapsen hyvinvointiin ja tarpeisiin vastataan hyvin tai erittäin hyvin. Samoin lapselle annettava tuki toteutuu hyvin tai erittäin hyvin sekä lapsen tarvitsemaa tukea arvioidaan ja kehitetään. Vanhempien vastauksissa tuli esille, että lapsen tarvitseman tuen puutteeseen vaikuttaa henkilökunnan vaihtuvuus ja ryhmän muut haastavat tilanteet.

Hyvän ja lämpimän kesän toivotuksin
Varhaiskasvatuspalvelut