Matkailun ja markkinoinnin toimintasuunnitelmalla tavoitellaan kasvua

Kuvakollaasi, jossa kuvat Sääksmäen sillasta, lapset istumassa veneessä ja musiikkifestivaalien lavan edessä yleisöä illan hämärässä.

Keväällä 2024 valmistunut Matkailun ja markkinoinnin toimintasuunnitelma hyväksyttiin Valkeakosken kaupunginvaltuustossa 17.6.2024.

Toimintasuunnitelman taustat

Matkailun ja markkinoinnin toimintasuunnitelma laadittiin kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma tehtiin yhteistyössä matkailutoimijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Toimintasuunnitelman tueksi teetettiin kysely tapahtumien järjestäjille ja tapahtumateollisuuden piiriin kuuluville yrityksille ja yhdistyksille Valkeakoskella.

Toimintasuunnitelman tavoitteet

Toimintasuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tehdä Valkeakoskesta houkuttelevampi ja tukea kaupungin strategian toteutumista erityisesti matkailumarkkinoinnin näkökulmasta. Valkeakosken olemassa olevia vahvuuksia hyödynnetään entistä kirkkaammin ja vahvistetaan Kaupunki veden äärellä -imagoa. Viestintää terävöitetään ja yhdenmukaistetaan ulospäin.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on myös selkeyttää, mihin laitamme resursseja tulevina vuosina. Panostus on sidottava lähtökohteisesti odotettuihin tuloksiin ja investointien tulee tuottaa tulosta sekä saavutettuja tuloksia täytyy mitata.

Vesistöjen ympäröimä aktiivinen kaupunki

Toimintasuunnitelmassa määritettiin, että matkailumarkkinoinnissa panostetaan jatkossa erityisesti kahteen painopistealueeseen; tapahtumiin ja vesistöjen hyödyntämiseen.

Painopistevalinnat tukevat hyvin matkailun lisäksi myös kaupunki- ja yritysmarkkinointia sekä palvelevat laajaa yritys- ja yhdistyskenttää. Tapahtumat ja vesistöt tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia ympärivuotiselle toiminnalle.

Valkeakosken olemassa olevina vahvuuksina on kaupungin keskustan sijainti vesien solmukohdassa ja monipuoliset palvelut sekä runsas tapahtumatarjonta. Aktiivinen satama- ja kaupunkielämä veden äärellä houkuttelee ihmisiä tulemaan kaupunkiin vesiteitse, mutta myös kumipyörin maanteitä pitkin.

Vesistöön liittyvän infran kehittäminen palvelee sekä matkailijoita, että paikallisia asukkaita. Toimivat satamapalvelut mahdollistavat myös vesistömatkailun ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittymisen.

Kaupunki elää tapahtumien sykkeessä

Vesistöjen ympäröimä aktiivinen kaupunki elää tapahtumien sykkeessä. Valtakunnalliset liikuntatapahtumat, musiikkifestarit, teatterit sekä aktiivisten yritysten, seurojen ja yhdistysten järjestämät tapahtumat pitävät huolen monipuolisesta kulttuuri- ja liikuntatarjonnastamme.

Tapahtumilla on moninaisia taloudellisia, imagollisia ja yhteisöllisiä vaikutuksia. Tapahtumatoiminnalla tavoitellaankin positiivisia vaikutuksia Valkeakosken imagoon ja tunnettuuteen, elinkeinoihin ja aluetalouteen sekä hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Tapahtumia järjestämään tarvitaan yksityisiä tahoja, mutta kaupunki voi olla entistä vahvemmin mukana tukemassa ja mahdollistamassa niitä. Tapahtumien järjestämistä pyritään sujuvoittamaan seuraavien asioiden osalta:

  • Tukitoiminnot, kuten lupien helpottaminen.
  • Kaupungin tilojen hyödyntäminen tapahtumissa.
  • Talkoolaispankin perustaminen ja hyödyntäminen.
  • Hyvien kulkuyhteyksien edistäminen.
  • Tapahtumakonseptin kehittäminen
  • Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön aktivointi ja yhteistyön organisoiminen.
  • Tapahtumien koordinoiminen ja yhteistoiminnan mahdollistaminen.

Investoinnit tapahtumiin tulee perustua taloudelliseen hyötyyn tai muuhun mahdolliseen vaikuttavuuteen.

Yhteisen vision toteuttamista ja sujuvaa yhteistyötä

Alusta ei tarvitse aloittaa, sillä Valkeakoskella asioiden eteen on tehty jo paljon. Uudistunut Kirkonrannan satama-alue valmistui juuri viihtyisäksi matkailijoiden ja kaupunkilaisten taukopaikaksi veden äärellä. Satama-alue kytkeytyy soljuvasti hotelli Waltikan, Walklandian ja Kerhomajan hyvinvointipuiston muihin runsaisiin palveluihin. Lisäksi myös muita rantautumispaikkoja ja opasteita on parannettu tänä keväänä.

Lue lisää uusista palveluista vesilläliikkujille.

Viime vuosina on tehty myös merkittäviä investointeja Kerhomajan hyvinvointipuistoon, joka tarjoaa erinomaisia paikkoja monipuoliselle harrastustoiminnalle ja tapahtumienjärjestäjille.

Lisäksi esimerkiksi Vesistöviikko-tapahtumaa on järjestetty kahtena peräkkäisenä vuonna onnistuneesti. Tapahtuma tukee molempia valittuja painopisteitä ja sitä on järjestetty yhteistyössä useiden eri yhdistyksien, yritysten ja kaupungin yksiköiden toimesta.

”Yhteistyö yhdistyksien, yritysten ja kaupungin eri toimijoiden välillä on ollut Vesistöviikkoa järjestettäessä saumatonta ja huokunut yhteistä iloista tekemistä. Kaupunkilaisia tuntuu yhdistävän visio aktiivisesta kaupungista veden äärellä.” Tapahtumien ja vesistömarkkinoinnin parissa työskennellyt kaupungin markkinointisihteeri Hanna Parviainen kiteyttää.

Vaikuttavuutta mitataan ja tuloksia seurataan

Toimenpiteiden vaikuttavuutta on tärkeää mitata ja järjestävän organisaation hyöty on huomioitava suunnittelussa. Vaikuttavuutta mitataan esimerkiksi tekemällä laskentaa taloudellisista vaikutuksista, kävijämääristä ja tekemällä mediaseurantaa.

Mittaustyötä vesistöön liittyvien toimenpiteiden osalta on aloitettu tekemään jo kesällä 2023 keräämällä tietoja Valkeakosken kanavan sulutusmääristä, sataman tankkausmääristä sekä veneliikenteestä. Tarkoitus on tehdä pitkäaikaista seurantaa siitä, onko tehdyillä toimenpiteillä ollut vaikuttavuutta. Sekä kanavan sulutuksissa, että sataman polttoainejakelumäärissä oli kesällä 2023 kasvua verrattuna aikaisempaan vuoteen. Määrät kasvoivat maltillisesti Valkeakoskella, vaikka muuten veneily on ollut polttoaineen korkean hinnan takia laskusuhdanteessa.

Veneliikenteen mittausta on pilotoitu yhdessä HAMKin kanssa kesällä 2023 ja varsinainen mittaaminen on aloitettu tänä kesänä. Vertailukelpoisia tietoja veneliikennemäärien kehittymisestä saamme tulevina vuosina.

Tapahtumien kävijämäärä seurantaa on tehty Valkeakosken merkittävimpien tapahtumien osalta jo pitkään. Liikunta- ja hyvinvointimatkailuhankkeen aikana tehtiin myös tarkempaa kävijäseurantaa sekä laskentaa Valkeakoskella järjestettyjen nuorten SM-hiihtojen välittömistä matkailutuloista ja arvioitiin välillisiä matkailutuloja.

Tähän saakka saadut tiedot ovat antaneet suuntaviivoja, että tapahtumiin sekä vesistön hyödyntämiseen kannattaa tulevaisuudessa panostaa.

Lisätiedot:

Timo Kärkkäinen, elinkeinojohtaja
puh. 040 335 6096
timo.karkkainen@valkeakoski.fi

Petri Ahonen, markkinointipäällikkö
puh. 040 335 6511
petri.ahonen@valkeakoski.fi

Hanna Parviainen, markkinointisihteeri
puh. 040 335 6044
hanna.parviainen@valkeakoski.fi