veneitä kesällä Mallasvedellä Valkeakoskella

Venesatamamääräykset

Valkeakosken kaupungin venesatamamääräykset ovat voimassa 15.4.2022 alkaen toistaiseksi.

Yleisiä määräyksiä

1 § Sen lisäksi, mitä laissa ja asetuksissa sekä näiden nojalla annetuissa säädöksissä sanotaan, tulee Valkeakosken kaupungin ylläpitämissä venesatama- tai talvisäilytysalueilla noudattaa näitä määräyksiä (liitteenä luettelo venesatamista ja talvisäilytysalueista). Näiden määräysten lisäksi voidaan antaa erillisiä venesatama- tai talvisäilytysaluekohtaisia, näitä määräyksiä täydentäviä, pysyviä tai määräaikaisia ohjeita.

2 § Kaupungin satamissa on seuraavanlaisia venepaikkoja:

 • Laivapaikka sekä kelluva laivapaikka
 • Laituripaikka vene yli 6 m sekä vene alle 6 m (vuokraajan oma poiju)
 • Aisa-/poijupaikka vene 6-10 m sekä vene alle 6 m (kaupungin omistama poiju)
 • Puomipaikka kävelytasolla/kylkikiinnityspaikka vene yli 10 m, vene 6-10 m sekä vene alle 6 m
 • Saunalauttapaikka
 • Rantapaikka
 • Talvisäilytyspaikat ovat vene yli 6 m ja vene alle 6 m.

Laivapaikoissa veneen/laivan pituuden tulee olla vähintään 8 metriä.
Laivapaikan maksimipituus vaihtelee. Kelluviin laivapaikkoihin sisältyy yksi rantapaikka, jonka varaus sovitaan erikseen satamavalvonnan kanssa. Laituripaikassa, missä ei ole kaupungin omistamaa puomia/poijua, tulee paikan vuokraajan asentaa oma poiju. Saunalauttoja saa sijoittaa vain vuokrausjärjestelmässä osoitettuihin paikkoihin.

3 § Osa laituripaikoista on varattu vierasvenepaikoiksi, jotka on tarkoitettu ulkopaikkakuntien veneilijöille. Kotikunnan veneilijät saavat käyttää vierasvenepaikkoja laitureissa olevien ohjeiden mukaisesti.

4 § Veneiden nosto- ja laskupaikalle ei saa jättää venettä, traileria tai ajoneuvoa pidemmäksi aikaa kuin mitä veneen nosto tai lasku vaatii.

5 § Venepaikkaan ei saa ilman Yhdyskuntatekniikan toimen suostumusta tehdä venesatamarakenteisiin rakennelmia tai muutoksia. Rantapaikalle saa rakentaa vain kevytrakenteisen rulla- tms. alustan veneelle.

6 § Venettä laituriin kiinnitettäessä ja irrottaessa sekä veneen ollessa laiturissa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi.

7 § Venesatamissa on uiminen kielletty.

8 § Venesatamissa on moottoriajoneuvojen pesu kielletty.

9 § Veneiden telakointi ja talvisäilytys on satama-alueilla sallittu vain Yhdyskuntatekniikan toimen osoittamilla paikoilla. Laivapaikalla voi säilyttää venettään omalla vastuulla talven yli. Rantapaikalla voi omalla vastuulla säilyttää soutuveneen nurin käännettynä talven yli. Saunalautan talvisäilytyksestä laituripaikoilla voidaan erikseen sopia satamavalvonnan kanssa. Vastaavasti Sointulan talvisäilytyspaikalla traileria voi säilyttää omalla vastuulla kesän yli. Säilytyksistä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle tai kolmansille osapuolille.

10 § Tavaraa saa säilyttää ja varastoida vain siihen tarkoitukseen osoitetulla paikalla. Tavaraa purettaessa tai lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei satamarakenteita vahingoiteta. Mahdollisista vahingoista on viipymättä ilmoitettava Yhdyskuntatekniikan toimeen. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan tuhosta.

11 § Kaupunki ei vastaa myrskyn, tulvan, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista satama-alueilla.

12 § Satama-alueilla on noudatettava jätelain säännöksiä. Venesatamien käyttäjien tulee huolehtia ympäristön, alueiden, laitureiden ja rakenteiden siisteydestä ja puhtaudesta. Kaksi peräkkäistä veneilykautta käyttämättömänä venepaikalla oleva vene on siirrettävä pois.

13 § Kaupungin haltuun otettujen veneiden ja muiden tavaroiden kanssa, joiden omistaja on tuntematon, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.

Veneet siirretään varastoalueelle, mistä veneen omistaja siirto- ja säilytyskustannukset maksettuaan saa veneensä lunastaa. Veneen siirto- ja säilytyskustannukset peritään aina veneen omistajalta. Veneet siirtyvät kaupungin omistukseen kolmen kuukauden säilytysajan jälkeen.

Venepaikkojen vuokraaminen:

14 § Venepaikkojen vuokraaminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä, jonne on linkki kaupungin internet-sivuilla. Vaihtoehtoisesti asiointi voi tapahtua kaupungin palvelupisteessä. Paperilaskutukseen voidaan tarvittaessa asettaa laskutuslisä.

15 § Venepaikkamaksut vahvistaa kaupungin tekninen lautakunta.

16 § Venepaikkojen vuokrausta ja satamatoiminnan valvontaa kaupungin omistamissa satamissa hoitaa Teknisen keskuksen Yhdyskuntatekniikan toimisto.

17 § Venepaikat (kesä- ja talvisäilytyspaikat) vuokrataan tulevaksi kaudeksi. Paikkoja voi vuokrata myös meneillään olevan kauden aikana mutta varaus on voimassa kulloisenkin kauden loppuun ja maksu suoritetaan aina täysimääräisenä.

18 § Aiemmin vuokraamansa venepaikan vuokrauksen voi uusia seuraavaksi kaudeksi varaamalla ja maksamalla paikan vuosittain uudelleenvarausajan määräpäivään mennessä. Mikäli venepaikan haltija ei tee paikan uudelleenvarausta määräaikaan mennessä, paikka vapautuu.

19 § Vuokralainen on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että varattu venepaikka soveltuu hänen veneelleen syväyksen, leveyden, pituuden ja korkeuden suhteen.

20 § Venepaikan vuokra on paikkakohtainen. Venepaikkaa saa käyttää vain venepaikan haltija. Luvattomasta venepaikan jälleenvuokrauksesta tai venepaikan toiselle luovuttamisesta seuraa paikan menetys.

21 § Varatun venepaikan voi vaihtaa vapaana olevaan toiseen venepaikkaan kesken veneilykauden maksamalla mahdollinen hintojen erotus. Kesken kauden edullisempaan venepaikkaan vaihdetusta venepaikasta ei makseta hyvityksiä.

22 § Venepaikan haltija vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta. Venepaikan vuokraajan on pidettävä tietonsa ajan tasalla venepaikkajärjestelmässä joko muuttamalla tiedot sähköisessä järjestelmässä tai ilmoittamalla henkilökohtaisesti muutoksesta kaupungin palvelupisteeseen. Kaupunki ei vastaa venepaikan haltijan virheellisistä yhteystiedoista aiheutuvista menetyksistä. Väärien ja virheellisten tietojen antamisesta voi seurata paikan menetys. Yksittäisen veneenomistajan noudettavaksi tarkoitettu tiedotus voidaan kiinnittää hänen veneeseensä.

23 § Jos vene on satama-alueilla kiinnitetty muulle kuin vuokrasopimuksen mukaiselle paikalle, määräysten vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla, on Valkeakosken kaupungilla oikeus asianomaisen viranomaisen virka-apua hyväksi käyttäen siirtää vene. Siirrosta aiheutuneet kustannukset peritään siirrettävän veneen omistajalta tai haltijalta. Luvattomalla paikalla oleva vene voidaan myös kiinnittää lukolla laituriin tai vastaavaan rakenteeseen, jolloin veneen omistajan tai haltijan on korvattava lukon avaamisesta aiheutuvat kustannukset.

24 § Vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksen kesken vuokrakauden sähköisen varausjärjestelmän kautta tai asioimalla henkilökohtaisesti kaupungin palvelupisteessä. Vuokrakauden alettua ei maksettua venepaikkavuokramaksua palauteta.

Valkeakosken kaupungin venesatamat ja talvisäilytysalueet:

 • Aholan ranta (Aholantie 320, 37600 Valkeakoski)
 • Apianlahden venesatama (Apiankatu 45, 37600 Valkeakoski)
 • Hakalan laiturit ja Kirkonrannan palvelusatama (Hakalantie, 37600 Valkeakoski)
 • Heritynniemi (Heritynniementie 163, 37600 Valkeakoski)
 • Juusonrannan ranta- ja laituripaikat (Patruunantie, 37630 Valkeakoski)
 • Kauppilan ranta- ja laituripaikat sekä veneluiskat (Kauppilankatu, 37600 Valkeakoski)
 • Kelluvat laivapaikat (Linnosaari, 37600 Valkeakoski)
 • Kemiran laituri ja saunalauttapaikat (Kirjasniemi, 37600 Valkeakoski)
 • Koivuniemen rantapaikat ja veneluiska (Valmarintie 110, 37600 Valkeakoski)
 • Kärjenniemi (Kärjenniemenpolku, 37860 Kärjenniemi)
 • Laivapaikat (Hakalantie, Putaansillan ja Ison sillan välissä, 37600 Valkeakoski)
 • Leposaari (Leposaarentien ja Valmarintien välissä, 37600 Valkeakoski)
 • Lepänkorvan vieraslaituri (Hakalantie, Putaansillan alapuolella, 37600 Valkeakoski)
 • Leppälä (Pälkäneentie 487, 37600 Valkeakoski)
 • Metsäkansan ranta- ja laituripaikat (Poikkiluhdantie/Punnantie, 37850 Metsäkansa)
 • Pässinmäki (Pässinmäenkatu/Salmentie, 37600 Valkeakoski)
 • Rantamuuri (Hakalantie, 37600 Valkeakoski)
 • Sointulan venesatama (Kariniityntie 20, 37600 Valkeakoski)
 • Sääksmäen Sillan vieraslaituri ja veneluiska (Hämeenlinnantie 28, 37700 Sääksmäki)
 • Tyrynlahti (Heritynniementie 17, 37600 Valkeakoski)
 • Vanha kanava (Kanavanranta, 37600 Valkeakoski).

Talvisäilytysalueet ovat Kirkonrannan palvelusatamassa ja Sointulan venesatamassa.

Viimeksi muokannut: Nuorela Jaana