Valkeakosken kaupungin kaavoitustaksa

Kaavoitustaksa astuu voimaan 1.8.2023 alkaen.

Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 59 §) mukaan oikeus periä yksityisten maanomistajien ja -haltijoiden aloitteesta laadittujen asemakaavan muutosten laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima. Valkeakosken kaupunki perii kiinteistön omistajan tai haltijan aloitteesta tehdystä asemakaavan muutosta koskevasta työstä maksua ja kustannusten korvauksia kaavoitustaksan mukaisesti.

Asemakaavamuutoksista perittävät maksut

Maksuluokka I:

Vähäinen asemakaavamuutos, omakotitontin sisäiset muutokset tai määräysten tarkistaminen, esimerkiksi tontin jakaminen 3300 €

Maksuluokka II:

Vähäistä merkittävämpi asemakaava ja asemakaavamuutos, joka koskee kahta asuintonttia tai liikerakennus- tai teollisuustonttia koskeva vähäinen järjestely, esimerkiksi omakotitonttien muuttaminen rivitalotontiksi 6600 €

Maksuluokka III

Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava tai asemakaavamuutos (esim. kerrostalotontin vähäistä suurempi muutos) Erillisen sopimuksen mukaan.

Mikäli maksuluokan I mukainen asemakaava tai asemakaavamuutos kohdistuu useammalle kuin yhdelle tontille, peritään edellä mainitun maksun lisäksi 1000 €/tontti.

Mikäli maksuluokan II mukainen asemakaava tai asemakaavamuutos kohdistuu useammalle kuin kahdelle tontille, peritään edellä mainitun maksun lisäksi 1500 €/tontti.

Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, kaavan laatimiskustannuksista ja muista kuluista koostuvat kokonaiskustannukset jaetaan tonttien pinta-alan mukaisessa suhteessa hakijoiden kesken.

Mikäli asemakaava tai asemakaavan muutos edistää rakennussuojelua tai on muutoin yleisen edun mukainen, tai laadinnan työmäärä arvioidaan kaavan laajuuteen nähden tavanomaista pienemmäksi, voidaan maksua alentaa enintään 50 %.

Hinnoittelu pitää sisällään pohjakartan tarkistamisen kustannukset.

Hakijan on allekirjoitettava ennen työn aloittamista kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan asemakaavamuutoksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista ja asemakaavan tavoitteista. Maksuluokassa III sopimus tehdään tapauskohtaisesti.

Maankäyttösopimukset ja niihin liittyvät kaavan toteutuksen kustannukset määritellään tapauskohtaisesti.

Kuulutuskustannukset

Kaavaprosessiin kuuluvien kuulutusten kustannuksina peritään hakijalta 50 € perusmaksun lisäksi lehden perimät todelliset ilmoittamiskustannukset.
Kuulutuksia tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavahankkeesta riippuen yhteensä 2 -3 kpl kaavan vireilletulovaiheessa sekä valmistelu- ja ehdotusvaiheissa.

Selvitysten laatiminen

Mikäli kaavatyön aikana tarvitaan lisäselvityksiä tai suunnitelmia esimerkiksi viranomaislausuntojen tai muistutusten johdosta, ne laskutetaan hakijalta erikseen. Tehtävistä selvityksistä tai suunnitelmista sovitaan hakijan kanssa ennen työn tilaamista. Tarvittavat selvitykset voidaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, jolloin niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan asiantuntijan tekemän laskutuksen mukaisesti.

Kaavan teettäminen konsultilla

Mikäli työssä käytetään konsulttia, vastaa kaupunki työn ohjauksesta.

Jos maanomistajan aloitteesta laadittavan asemakaavan laatii konsultti, perii kaupunki kaavoituksen ohjauksesta ja käsittelystä minimissään 2 000 € korvauksen. Kaupunki arvioi korvauksen määrän tapauskohtaisesti kaavan laajuuden ja vaativuuden perusteella. Myös konsultin laatima kaava edellyttää kaupungin arvioita kaavahankkeen tarpeellisuudesta ja hyväksyntää kaavahankkeen käynnistämisestä. Kaavaprosessiin kuuluvien kuulutusten kustannuksina peritään hakijalta 50 € perusmaksun lisäksi lehden perimät todelliset ilmoittamiskustannukset.

Ranta-asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta perittävä korvaus

Ranta-asemakaava on aina maanomistajan teettämä kaava, jossa maanomistaja maksaa kaikki kaavoitukseen liittyvät suunnittelukustannukset sekä pohjakartan laadinnasta/hyväksymisestä muodostuvat kustannukset.

Kaupunki perii ranta-asemakaavan käsittelykuluina pienten kaavojen/ muutosten osalta (1- 2 rakennuspaikkaa) 900 € ja laajempien ranta-asemakaavojen osalta 1 500 € korvauksen. Kaavaprosessiin kuuluvien kuulutusten kustannuksina peritään hakijalta 50 € perusmaksun lisäksi lehden perimät todelliset ilmoittamiskustannukset.

Yleisiä ohjeita

Jos hakijan omistamalla asemakaavamuutosalueella sijaitsee asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja alueita, tulee omistuksen kaupungille siirtymisestä sopia kaavatyön yhteydessä.

Mikäli kaavatyöstä aiheutuu tarve tonttijakoon ja tontin lohkomiseen, peritään niistä erikseen Valkeakosken kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan ja maankäytön palveluhinnaston mukaiset maksut.

Mikäli hakija peruu hakemuksen ennen hyväksymispäätöstä tai jos asemakaava tai sen muutos jää tulematta voimaan, maksaa hakija siihen saakka syntyneet kustannukset.

Perittävä korvaus määräytyy sen taksan perusteella, joka on ollut voimassa kaavoitushakemuksen saapuessa.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika