Esittely

Leppälän koulu on yksi Valkeakosken Kehäkouluista, jotka ovat pienempia kouluja jonkin matkan päässä kaupungin keskustasta.

Toinen toisilta oppiminen ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä koulussamme. Pyrimme huomioimaan jokaisen vahvuudet ja taidot sekä hyödyntämään niitä oppimisessa siten, että lapset oppivat toisiltaan, aikuiset lapsilta ja päinvastoin. Kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet keskustellaan huoltajien ja lasten kanssa. Huoltajat ovat lastensa asiantuntijoita ja tätä tietoa hyödynnetään tavoitteiden asettamisessa ja opetusta toteutettaessa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan monipuolisesti: kehityskeskustelut, ryhmäkeskustelut, huoltajapalaverit, itsearviointi, vertaisarviointi.

Koulussamme pyrimme yhteisöllisyyteen, huomioiden kuitenkin erilaiset tavat oppia. Opiskelemme paljon ilmiölähtöisesti, tutkimalla ja kokeilemalla, yrityksen ja erehdyksenkin kautta. Uskallamme tehdä virheitä ja oppia niistä. Lapsia kannustetaan etsimään ja kokeilemaan itselle parhaat tavat, paikat ja keinot opiskella ja oppia. Opetusmenetelmiä käytetään monipuolisesti huomioiden visuaaliset, kinesteettiset ja auditiiviset oppijat. Oppikirja ei sido opetusta. Oppimisympäristöinä käytetään koko koulurakennusta, koulun pihapiiriä sekä ympäröivää luontoa. Kaupunkiretkiin, kuten uintikertoihin yhdistämme aina jotain toiminnallista ja hyödynnämme keskustan ympäristöä rakennuksineen, ulkoilualueineen, kauppoineen, museoineen jne.

Pienessä työyhteisössä henkilökunnan, huoltajien ja koulujen välisen yhteistyön merkitys korostuu. Tällöin opettajat ja lapset saavat uusia ideoita, kokemuksia ja mahdollisuuden ajatusten vaihtamiseen. Niiden myötä tapahtuu oppimista ja kehittymistä.Tavoitteenamme on realistisen itsetuntemuksen kehittäminen ja kehittyminen rakentavassa ja monipuolisessa vuorovaikutuksessa.


Koulutyön suunnittelu, arviointi ja osaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmaan tutustutaan tänä lukuvuonna rakentamalla neljä monialaista kokonaisuutta koko koululle.

Lukuvuosi jaetaan neljään monialaiseen jaksoon. Jaksojen sisällöt koostuvat 2., 4. ja 6. luokan opetussuunnitelman sisällöistä ja tavoitteista. Jaksojen arviointi perustuu aina opetussuunnitelman tavoitteisiin ja se on jatkuvaa. Jaksojen lopussa tehdään yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta.

1. jakso 9.8.- 12.10. Kestävä kehitys

2. jakso 22.10.- 11.1. Yrittävä Suomi

3. jakso 14.1.-23.3. Mediataidot

4. jakso 25.3.-1.6. Ilmaisen itseäni

Viimeksi muokannut: Jenni Vilkman, 9.8.2018 14:41