Kouluterveyskyselyn tulokset toivat ilonaiheita ja osoittavat kehittämisen paikat

Valtakunnallinen kouluterveyskysely tarjoaa seurantatietoa 10–20-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, elinoloista, osallisuudesta ja palveluista.

Kyselyn toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja se toteutetaan valtakunnallisesti parittomien vuosien keväällä. Kysely on opettajan ohjaama sähköinen luokkakysely, johon vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi.

Kysely antaa meille arvokasta tietoa lasten ja nuorten kokemuksista ja näkemyksistä, sillä vastausprosentti on meillä korkea: 4.-5. luokkalaisista vastaajia oli 92%, 8.-9. luokkalaisista 86%, lukion 1. ja 2. luokkalaisista 66% ja ammatillisesta oppilaitoksesta 224 vastaajaa. Tulokset antavat sekä pitkän aikavälin trenditieto ​että kunta- ja oppilaitoskohtaista tietoa.

Valtakunnalliset päälöydökset

THL:n päälöydökset aineistosta osoittavat, että suuri osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja pitää koulunkäynnistä. Elämään tyytyväisyys oli kuitenkin hieman vähentynyt vuonna 2021 verrattuna kyselyvuoteen 2019.​ Nuorista kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi noin kolmannes tytöistä ja pojista noin 8% kaikilla kouluasteilla.​ Useat nuoret kokivat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, tytöistä 32-40 % ja pojista 17-19 %​. Negatiivista kehitystä osoittaa myös se, että nuorten kokemus yksinäisyydestä lisääntyi verrattuna vuoteen 2019. Tytöistä tunsi itsensä yksinäiseksi 22-26 %, pojista noin 10 %​. Nuorten kokemukset koulukiusatuksi tulemisesta viikoittain vähenevät toiselle asteelle siirryttäessä. Perusopetuksen yläluokilla oppilaista 6 % kertoi tästä, kun vastaava osuus toisella asteen opiskelijoilla oli 1-3 %. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista 8 % kertoi kokeneensa kiusaamista viikoittain.​

Valkeakosken tulokset

Kouluterveyskyselyn myönteinen tulos Valkeakoskella 4.-5. luokkalaisten vastaajissa on tupakoinnin ja nuuskan käytön vähentyminen. Myönteistä on myös se, että 86 % ikäluokasta ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen ja kiusaaminen on loppunut tai vähentynyt kertomisen jälkeen. Yhä useamman vastaajan mielestä opettajien kiinnostus oppilaan kuulumisiin on lisääntynyt ja suurempi osa oppilaista kokee, että heillä on mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista.

Kyselyn mukaan kiusaaminen ei ole 8.-9. luokkalaisten vastaajaryhmässä lisääntynyt. Vastaajista 81 % kertoi, ettei ole ollut kiusattuna koulussa lainkaan lukuvuoden aikana. Tulos lukiolaisten vastaajaryhmässä on vielä myönteisempi, 95 %. Valkeakoskelaiset lapset ja nuoret myös harrastavat paljon, esimerkiksi 8.-9. luokkalaisista 95 % ja lukiolaisista 97 % on jokin viikoittainen harrastus.

Huolenaiheet Valkeakoskella ovat samoja kuin valtakunnallisesti: vastauksista välittyy laskusuunta yleisessä elämään tyytyväisyydessä, lisääntynyt uupumus ja ahdistuneisuus kaikissa ikäryhmissä. Myös fyysisen ja henkisen väkivallan kokemukset perheissä ovat nousussa, samoin seksuaalinen häirintä puhelimessa tai internetissä.

Kouluterveyskyselyn kunta- ja oppilaitoskohtaisia tuloksia käsitellään kevään aikana useammassa eri työryhmässä ja verkostossa. Tulosten perusteella kehittämme yhdessä palveluita, joilla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia paremmin ja tarjoamme apua kohdennetusti. Toivomme kaikkien kuntalaisten osallistuvan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Lisätietoja kyselystä löydät THL: n kyselysivuilta.

Valkeakosken kaupunki, Perhekeskuspalvelut:

  • palvelupäällikkö Niina Pirinen, niina.pirinen@valkeakoski.fi, 040 335 7233
  • hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi, marika.hoviniemi@valkeakoski.fi, 040 335 7002.