Eteläisen yhtenäiskoulun suunnittelu etenee

Havainnekuva Eteläinen yhteinäiskoulu piha-alue ja koulu.

Hankesuunnittelu etenee tiiviissä yhteistyössä. Eteläistä yhtenäiskoulua suunnitellaan laadukkaaksi rakennukseksi ja arvokkaaseen kouluympäristöön sopivaksi.

Hankesuunnittelua tehdään useassa eri työryhmässä. Suunnittelutyötä johtaa hankesuunnitteluryhmä ja käyttäjäryhmä vie hankkeen etenemisestä tietoa oman vastuualueensa käyttäjille. Kukin käyttäjäryhmän edustaja vastaa omalla sektorillaan käyttäjien kuulemisesta ja tiedottamisesta.

Uuden yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta ovat osallistuneet suunnitteluun monin eri tavoin. Sorrilan ja Tietolan oppilaat ovat piirtäneet unelmiensa koulua, koulupihaa ja tehneet koulusuunnittelua tietokoneilla. Lisäksi oppilaat sekä Naakan ja Sorrilan oppilaskunnan hallitukset ovat osallistuneet pihasuunnitteluun. Myös esiopetuksen oppilaat ovat tutkineet pihasuunnitelmia ja antaneet palautetta niistä.

Tarveselvitysvaiheessa yhdistyvien koulujen henkilöstö laati uuden koulun pedagogisen suunnitelman. Henkilöstölle on tehty myös kysely uusista oppimistiloista ja erityistilojen suunnittelun osalta käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Suunnitelmaversioista kerätään jatkuvaa palautetta. Hankkeeseen sisältyy myös taidesuunnitelma, johon kerätään sekä oppilailta että henkilökunnalta ajatuksia taiteen merkityksestä ja tavoitteista oppimisympäristöissä.

Muita tahoja, joille hanketta on esitetty ja joilta on saatu palautetta ovat mm. Sääksmäen seurakunta, vammaisneuvosto, liikuntaseuraparlamentti sekä nuorisovaltuusto. Hanketta on esitelty myös kaupunginhallitukselle, koulutus- ja hyvinvointi- sekä tekniselle lautakunnalle.

Tilankäytön tehokkuutta käytön monipuolisuutta unohtamatta

Arkkitehtisuunnittelussa on tarkasteltu lukuisia eri sijoitusratkaisuja koulun tontille. Valittuun ratkaisuun päädyttiin, koska koulun ja sen toimintojen sijoittuminen tontille on tässä vaihtoehdossa luontevin ja arkkitehtonisesti koulu istuu ympäristöönsä erinomaisesti. Myös puu- ja kivikoulun integrointi toteutuu parhaiten valitussa vaihtoehdossa. Koulun julkisivut tulevat olemaan pääosin puurakenteisia. Suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kulkuyhteydet kouluun sekä rakennuksen tilankäytön tehokkuus sekä monipuolinen käyttö.

Koulun koko on kasvanut suunnittelun aikana laadun varmistamiseksi. Liikuntasaliin on lisätty 400 hengen katsomo ja salin kokoa kasvatettu. Toiminnallisuuksien kautta on parannettu mm. musiikin ja erityisopetuksen, ruokailun, iltakäytön ja teknisen työn opetuksen tiloja. Uusi yhtenäiskoulu ja vapaa-aikakeskus muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jossa pyritään tilankäytön tehokkuuteen. Näin esimerkiksi erityistä laitteistoa vaativat kädentaidon työt tehdään vapaa-aikakeskuksella ja Valkeakoski-opiston kovien materiaalien teknisen työn opetus tulee tapahtumaan uudella Eteläisellä yhtenäiskoululla.

Vaikka rakennus on massiivinen, se on istutettu hyvin olemassa olevaan ympäristöön. Rakennus ei merkittävästi nouse korkeammalle nykyisestä rakennuskannasta. Rakennus on harjakattoinen ja sen keskellä on valotorni, joka mahdollistaa läpi rakennuksen valaistuksen. Ikkunajako on säännöllinen, mutta sitä murtaa rakenteelliset puuosat, joilla saadaan rakennukselle ilmettä.

Kouluympäristön liikenne- ja piharatkaisut

Koululle on kolme kevyenliikenteen päätulosuuntaa; Sääksmäentien, Kalmistonkadun ja Kangaskadun kautta. Ajoneuvoilla tapahtuva saatto- ja jättöliikenne tapahtuu ensisijaisesti Kalmistonkadun kautta. Kangaskadun puolelle rakennetaan jättöliikennepaikka sekä pysäköintiä, joka palvelee kouluajan ulkopuolella kaikkia kuntalaisia. Koulukadun puolelta koululle tulee erityisoppilaiden taksiliikenne sekä huoltoajo. Henkilökunnan pysäköintiä osoitetaan Kalmistonkadun parkkialueelle. Kaikkien pysäköintialueiden käyttö työaikojen ulkopuolella on sallittu kaikille kuntalaisille.

Pihasuunnittelussa on otettu huomioon eri käyttäjäryhmien toiveita. Piha on toiminnoiltaan runsas ja mahdollistaa monikäyttöisyyden ympäri vuoden. Esimerkiksi luistelualueita tehdään talvella areenalle ja vapaalle pelialueelle. Piha-alueilta löytyy monipuolisesti elementtejä oleskeluun, opiskeluun sekä leikkeihin ja peleihin. Liikunnanopetuksessa, erityisesti vanhempien ikäluokkien osalta, tukeudutaan myös lähialueiden liikuntasuorituspaikkoihin.

Hankkeelle on asetettu ympäristöluokitus (RTS luokka 4), mikä takaa kestävän kehityksen mukaisen toteutuksen ja laadukkaan lopputuloksen. Uusi eteläinen yhtenäiskoulu jatkaa Sorrilan koulun jalanjäljissä Vihreän lipun kouluna, mutta ympäristöystävällisempänä kuin edeltäjänsä.

Uusi koulurakennus valmistuu vuonna 2025

Sorrilan nykyisen koulun purkulupa on saanut lainvoiman. Nykyinen koulu palvelee vuoden 2022 ajan ja rakennustyömaaksi alue siirtyy arviolta tammikuussa 2023. Uusi koulurakennus on käytössä vuonna 2025. Hankkeen toteuttajan kilpailutus tapahtuu arviolta kesän 2022 aikana.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

  • Toimitilapäällikkö Jarmo Airaksinen, jarmo.airaksinen@valkeakoski.fi, 040 335 7758
  • Vastaava rehtori Esko Silvola, esko.silvola@valkeakoski.fi, 040 335 6300
  • Käyttäjäkoordinaattori Annika Nurminen, annika.nurminen@edu.valkeakoski.fi, 040 335 6402.

Tutustu Eteläisen yhtenäiskoulun suunnitteluun