Kiinteistönmuodostus

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Kartat ja mittauspalvelut  >  Kiinteistönmuodostus

Maa- ja mittaustoimi huolehtii asemakaavakiinteistöjen (tontit, katualueet, puistot ym) muodostamisesta. Kiinteistön muodostus käsittää kiinteistötunnuksen (kaupunginosa/kortteli/tontti), rajojen ja pinta-alan määrittämisen, mahdollisten rasitteiden käsittelyn sekä kiinteistön merkitsemisen itsenäisenä yksikkönä kiinteistörekisteriin.

Kiinteistönmuodostus- tai määritystoimitus on lakiin perustuva, toimitusinsinöörin pitämä toimitus. Se koostuu maastossa tehdyistä toimenpiteistä (rajojen merkitseminen) ja toimituskokouksesta, josta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta. Toimitukseen kutsutaan asianosaiset, joita ovat toimituksen hakijan lisäksi henkilöt, joiden oikeutta toimitus välittömästi koskee (esim. rajanaapurit, kun toimituksessa määrätään raja). Tarvittaessa toimitusinsinöörin lisäksi toimitusmiehiin kuuluu kaksi uskottua miestä. Toimituksessa tehdyistä ratkaisuista saa 30 päivän valitusajan kuluessa hakea muutosta Etelä-Suomen maaoikeudelta. Valitusajan umpeuduttua toimitus laillistuu, ja siinä muodostettu kiinteistö merkitään kiinteistörekisteriin.

Tiedusteluihin vastaa tontti-insinööri.


Tonttijako

Tonttijako

Tonttijako on joko asemakaavassa tai erikseen laadittu suunnitelma, missä asemakaavan mukaiset korttelit jaetaan tonteiksi. Siinä määritetään tontin rajapisteet, rajamitat, pinta-ala ja tontin muodostavat kiinteistöt sekä kulkuyhteydet. Tonttijako tarvitaan ennen kuin tontti voidaan lohkomalla muodostaa omaksi kiinteistökseen. Tonttijako laaditaan mittakaavaan 1:500 tai 1:1000. Se voidaan hyväksyä joko sitovana tai ohjeellisena asemakaavan yhteydessä (kaupunginhallitus) tai sitten erillisenä tonttijakokarttana (tontti-insinööri). Asiakkaalta peritään tonttijaosta aiheutuneet kustannukset (tyypillisesti 165 €).


Tontin lohkominen

Lohkomisessa tonttijaon mukaisesta tontista muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkomistoimituksessa merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Tontin omistaja tai haltija voi hakea lohkomista. Se voi tulla myös vireille ilman hakemusta, kun tontin muodostavalle määräalalle on myönnetty lainhuuto. Lohkomisen perushinta on 900 euroa pinta-alan ollessa enintään 2000 m2.

Lohkomis- ja tonttijakohakemus (sähköinen lomake)

Katso lisätietoa haja-asutusalueen tilan lohkomisesta: 
Maanmittauslaitos


Kiinteistönmääritys

Jos tontin rajojen sijainnissa tai muussa kiinteistöjaotuksellisessa seikassa on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan asia ratkaista kiinteistönmääritystoimituksella. Yleensä kyseessä on rajapyykin katoaminen, joka toimituksen rajankäynnissä rakennetaan uudelleen.


Rasitetoimitus

Kiinteistön tai kunnan hyväksi voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. kulkuyhteyttä varten, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin, vesi-, viemäri-, sähkö-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Oikeus perustetaan yleensä asianosaisten sopimuksen perusteella rasitetoimituksessa tai lohkomisen yhteydessä.


Lisätietoa maksuista

> Maksut ja taksat

Tontti-insinööri
Puh: 040 335 6501
Kiinteistön muodostukseen liittyvät asiat / Maa- ja mittaustoimi
PL 20, Sääksmäentie 2, 37601 Valkeakoski

Viimeksi muokannut: Kai Takkunen, 19.2.2018 11:25