Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden selvittäminen

Valkeakoski  >  Perhe- ja sosiaalipalvelut  >  Perheoikeudelliset palvelut  >  Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden selvittäminen

Lapsen huolto

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeitten mukaisesti. Huollon tulee mahdollistaa myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välillä.

Lapsen juridisia huoltomuotoja ovat yhteishuolto ja yksinhuolto.

Kun lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat yhdessä hänen huoltajiaan. Vanhempien erotessa heidän pitää ratkaista, kuinka lapsen huolto järjestetään.

Huoltomuodolla ei ole vaikutusta kummankaan vanhemman verotukseen, sosiaaliturvaan eikä etuuksiin. Lapsen huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatuksensa molemmilta vanhemmiltaan sekä oikeus tavata molempia vanhempiaan. Yhteishuolto ei siis merkitse lapsen menojen tasaamista puoliksi ta lapsen asumista puoliksi kummankin vanhemman luona.

Huoltomuodot

Yhteishuolto
Lapsen huoltajat päättävät yhdessä mm. lapsen kasvatuksesta, terveydenhoidosta, koulutuksesta ja asuinpaikasta. Molempien vanhempien suostumus tarvitaan lapsen nimen muuttamiseksi.
Yhteishuolto edellyttää, että vanhemmat kykenevät toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi.

Yksinhuolto
Jos vain toinen vanhemmista on huoltaja, hänellä on oikeus yksin tehdä lasta koskevat päätökset.
Viranomaiset (esim. päiväkoti, koulu, terveydenhuolto, sosiaalitoimi) antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja huoltajan erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle.

Oheis- ja  tehtävienjakohuoltajuus:
Käräjäoikeus voi hakemuksesta määrätä lapselle vanhempien ohella tai sijasta huoltajaksi jonkun muun henkilön.
Samoin käräjäoikeus voi hakemuksesta antaa tehtävien jakomääräyksiä vanhemmille eli toinen vanhemmista saa oikeuden päättää esimerkiksi päivähoidosta, etu- ja sukunimestä, terveydenhuollosta, koulusta, uskonnosta, passista.
Vanhempien on myös mahdollista sopia yksinhuollosta tiedonsaantioikeuksin. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen juridinen huolto on vain toisella vanhemmalla, mutta ei huoltaja -vanhemmalla on oikeus saada tietoja lapsen asioista viranomaisilta ilman toisen vanhemman suostumusta.

Lapsen asuminen

Eron jälkeen vanhempien on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen toive ja mielipide on tärkeä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää lapsen tehtäväksi.
Lapsen kannalta huomioitavia asioita ovat mm.
- pienen lapsen hoitaminen, ruokailu ja vaatehuolto
- kuinka paljon vanhemmalla on aikaa lapselle
- miten päivähoito ja koulunkäynti järjestyvät parhaiten
- miten lapsi säilyttää tärkeät ihmissuhteensa (toisen vanhenman tapaaminen, sukulaiset, ystävät)
Mahdollista on myös, että lapsi asuu vuoroin molempien vanhempien kanssa. Yhteishuoltopäätöksestä ja asumismuodosta riippumatta lapsen on oltava kirjoilla yhdessä paikassa.
Vuorotellen asuminen edellyttää vanhemmilta joustavuutta ja hyvää yhteystyötä.

Lapsen tapaamisoikeus

Vanhempien asuessa erillään lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa ja tavata häntä.
Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on sekä tapaavan vanhemman että lapsen kanssa asuvan vanhemman vastuulla. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea ja apua tapaamisoikeuden toteutumiseksi molemmilta vanhemmilta.
Tapaamisoikeudesta voidaan laatia kirjallinen sopimus lastenvalvojan luona. Sopimuksessa voidaan määritellä milloin ja miten lapsi tapaa vanhempaansa: kuinka hoidetaan viikonloppuisin ja viikolla tapahtuvat tapaamiset, juhlapäivä- ja lomaaikatapaamiset.

Jos sopimukseen ei päästä

Silloin, kun vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, he voivat hakea asiaan päätöstä käräjäoikeudesta. Viranomainen ei voi ratkaista asiaa kummankaan vanhemman mielen mukaisesti. vaan asian ratkaisee oikeus.
Käräjäoikeus pyytää tarvittaessa päätöksenteon tueksi selvityksen vanhempien olosuhteista sosiaaliviranomaiselta. Olosuhdeselvityksen tekevät sosiaalityöntekijät.
On myös mahdollista, että vanhemmat pääsevät sopimukseen oikeusprosessin aikana.
Joskus vanhemmat pääsevät sopimukseen neuvottelemalla asianajajien välityksellä ja allekirjoittavat sopimuksen, joka voidaan lähettää lastenvalvojan vahvistettavaksi.

Lastenvalvojan yhteystiedot


Viimeksi muokannut: Tarja Siren, 16.4.2018 7:43