Asiakkaan oikeudet

Valkeakoski  >  Terveys  >  Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan oikeudet -sivuilta löytyy tietoa hoitotakuun toteutumisesta, asiakas- ja potilastietojen tarkistamisesta sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot.

Potilaana sinulla on lain mukaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollon laitoksissa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Hänen äidinkielensä, yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.

  • Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että saat potilaana oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan ja hoidosta aiheutuu sinulle mahdollisimman vähän haittaa. Haittoja voivat olla esimerkiksi väärä tai viivästynyt diagnoosi, lääkitysvirheet tai hoidon aikana saadut infektiot. 
  • Yhdenvertaisuus toteutuu, kun ketään ei aseteta eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, asuinpaikan, kielen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan tai muun vastaavan seikan perusteella. 
  • Potilaana sinulla on oikeus saada kaikki terveydentilaasi koskevat tiedot. Saat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tietoja ei anneta ulkopuolisille.
  • Potilaana sinulla on itsemääräämisoikeus: sinua ei saa hoitaa sellaisella tavalla, jota et halua tai hyväksy. Alaikäisen oma näkemys on otettava aina huomioon, kun katsotaan, että hän on kyllin kehittynyt sen muodostamaan.
  • Jos joudut odottamaan hoitoa, sinulla on oikeus saada tietää hoitoon pääsyn ajankohta.
  • Potilaana sinulla on oikeus kyseenalaistaa kohtelusi ja saamasi hoito: jos olet tyytymätön, voit tehdä muistutuksen yksikön vastaavalle johtajalle tai kantelun valvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Potilasasiamies avustaa sinua oikeuksiesi valvonnassa. 

Ks. Henkilötietojen käsittely Valkeakosken kaupungissa


Lomakkeita:

Ilmoitus terveyskeskuksen ja terveysaseman vaihtamisesta

Potilaan hoitoon liittyvä muistutus

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö (asiakirjapyyntö)

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Henkilötietojen käsittely

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 18.3.2019 14:57