Varhaiskasvatusmaksut

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Varhaiskasvatus  >  Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen maksut Valkeakoskella

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat varhaiskasvatuksen maksuista annettuun lakiin (1503/2016).

Asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin asiakasmaksulain 16 §:n perusteella.
indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Tarkistetut maksut ja varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuohje tulee voimaan 1.8.2018.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja niiden lasten tulot, jotka ovat mukana perheen kokoa määriteltäessä. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Maksun perusteena oleviin tuloihin lasketaan mm.:
- palkkatulo
- lomaraha
- ammatin- ja liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
- eläketulot
- elatusavut ja elatustuet
- päivä-, äitiys- ja vanhempainraha
- työttömyyskorvaukset
- muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat
bruttotulot (esim. vuokratuloista vähennetään yhtiövastike)
- ylityöt, vuorolisät
- omaishoidontuki
- ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot, ammattikoulutusraha ja monimuoto-opiskelijan
ansiot
- luontaisetu
- yrittäjäraha

Tuloista vähennettävät erät:
- Suoritetut elatusapumaksut, joista on toimitettava selvitys viimeisen kuuden kuukauden
ajalta.
- Rahana maksettu syytinki.

Tuloina ei oteta huomioon:
- lapsilisä
- asumistuki
- vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
- sotilasavustus
- rintamalisä
- opintoraha
- aikuiskoulutustuki
- opintotuen asumislisä
- opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset (eräin poikkeuksin)
- perhehoidon kustannusten korvaukset
- lasten kotihoidontuki
- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
- toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
- kansaneläkelaitoksen kuntoutus-etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
- julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta

Kuukausimaksu
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä perheen bruttotulojen mukaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli hoitosuhde on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään hoitomaksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Hoitomaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Varhaiskasvatuksen maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa (100%). Jos kuukausimaksu jää alle 27 euron, sitä ei peritä.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja bruttotulot maksulle:

Perheen
koko,
henkilöä

Tuloraja
€/kk

Maksuprosentti
tulorajan
ylittävästä
tulosta

Tulo, jonka
alittuessa ei maksua
peritä,
euroa/kk

Tulo, josta alkaen
korkein
maksu,
euroa/kk2


2102 


10,7 

2355


4803


3


2713 


10.7


2961 

5414

         4

3080


10,7

3328


5781

5


3447 


10,7


3695


6148 


6

3813 

10,7 

4061 

6514

Arvion maksun suuruudesta saat maksulaskurilla:

Päivähoidon maksulaskuri

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Laskentaesimerkki:
3-henkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 3 200 €. Nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 52,00 € / kk (3200-2713= 487 x 10,7 % = 52,00 €).

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään asiakasmaksulain
6 §:n mukaisesti.

varhaiskasvatuksen maksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa enintään 289 € lasta kohden. Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on varhaiskasvatuksessa useampi lapsi, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on 50 prosenttia nuorimman maksusta, kuitenkin enintään 145 €. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä kokoaikaisesta maksusta.

Kokoaikainen- ja osa-aikainen varhaiskasvatus


Varattujen tuntien määrä enintään kuukaudessa

Varattujen tuntien  määrä keskimäärin viikossa


Maksuprosentti tulojen mukaisesta maksusta

enintään 84 t

enintään 20 t/vko

55 %


85 - 125 t


21 - 27 t/vko


70 %


126 - 145 t


28 - 34 t/vko


85 %


       146 -


35 t ja yli


100 %

Laskentaesimerkki:
3-henkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 3 200 €. Nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 52,00 € / kk (3200-2713= 487 x 10,7 % = 52,00 €). Edellä on laskelma miten yli 146 tunnin kokoaikainen maksu muodostuu.

Jos perheen valitsemat tunnit ovat välillä 28 - 34 t/vko (126 -146t/kk), on maksu 85 %
kokoaikaisesta maksusta. Esimerkin tapauksessa 52 euroa x 85 % = 44 euroa.

Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen maksut
Perusopetuslain mukainen esiopetus on maksutonta. Valkeakoskella esiopetusta annetaan perusopetuksen toiminta-aikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 9:00 -13:00.

Lapsilla, jotka kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että päätös lapsen siirtämisestä 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin on tehty.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, järjestetään sitä osa-aikaisena tai kokoaikaisena ja maksu määräytyy keskimääräisten viikkotuntien mukaisesti:

Varattujen tuntien määrä enintään kuukaudessa

Varattujen tuntien määrä keskimäärin viikossa

Maksuprosentti tulojen mukaisesta maksusta


enintään 84 t


enintään 20 t/vko


55 %


85 - 125 t


21 -27 t/vko


70 %


126 t -


28 t ja yli


80 %

Esioppilaan maksu on korkeintaan 80 % täydestä hoitotuntien mukaisesta maksusta. Hoitotunteihin ei huomioida esiopetusaikaa. Esiopetuksen päätyttyä kesäajalta peritään tulojen mukainen tuntiperusteinen maksu.

Vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten lasten maksu määräytyy myös tuntiperusteisesti ja se sovitaan perheen kanssa vuorohoitosopimuksella. 

Kuntouttava varhaiskasvatus
Jotta lapsi voi saada maksuttoman varhaiskasvatuksen, hänellä tulee olla kehitysvammahuollon tai muun asiantuntijan antama lausunto. Lisäksi edellytyksenä on, että kuntouttavasta varhaiskasvatuksesta on maininta  lapsen erityishuollon-ohjelmassa. Maksuttoman hoitoajan tulee sijoittua arkipäiville (ma-pe) klo 7-17 välille.

Muilla perusteilla kuntouttavaa varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten varhaiskasvatus on maksullista yleisten maksuperusteidemme mukaisesti.

Palvelun tarpeen muutos
Lapsen palvelutarpeen muuttuessa tehdään siitä aina uusi maksupäätös, ja tarvittaessa uusi sijoituspäätös.

Mikäli osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoito muuttuu kesken kalenterikuukauden kokoaikaiseksi ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, muutetaan maksu muutospäivästä lukien.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen, peruminen tai irtisanominen 
Laskutus alkaa varhaiskasvatuksen sijoituspäätöksen mukaisesta aloituspäivästä lukien. Vanhemmat ilmoittavat paikan vastaanottamisesta kirjallisesti. Paikan vastaanottamista voi siirtää enintään yhden kerran ja enintään kaksi viikkoa päätöksessä olevasta päivämäärästä eteenpäin.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruttu kirjallisesti ennen hoitosuhteen alkamista, peritään puolet kuukauden hoitomaksusta.

Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu varhaiskasvatuksen voimassaoloajalta.

Varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti kirjallisesti tai sähköpostilla.

Varhaiskasvatuksen tuntiperusteinen maksu
Huoltajat valitsevat tarvitsemansa tuntimäärän ja tekevät hoitosopimuksen. Sopimus tehdään varhaiskasvatuksen käytettävien tuntien enimmäismäärän mukaan vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Sopimusta ei muuteta lomista johtuen. Sopimusta tehtäessä tulee huomioida sovittujen tuntien riittävyys kaikkina kuukausina. Sopimus tehdään vanhemman aloitteesta päiväkodinjohtajan kanssa.

Jos hoitosopimuksen mukainen hoitoaika ylittyy, sopimus ja maksu muutetaan toteutuneen hoitotarpeen mukaiseksi ylityskuukauden alusta lukien ja hoitosopimus purkautuu automaattisesti.

Jos todellinen käyttö on vähäisempää kuin sovittu, peritään sopimuksen mukainen maksu.

Hoitoaikavaraus tulee jättää kirjallisesti etukäteen viimeistään hoitoviikon alkua edeltävän viikon maanantaina koko hoitoviikon osalta (ma-su). Hoitoaikavaraus tulee perua kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään viikkoa aikaisemmin, mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus. 
Ilmoitettua aikavarausta voi muuttaa mikäli muutos johtuu työajan vaihtumisesta.

Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy huoltajan tulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan perusteella.

Poissaolojen vaikutus maksuun
Maksullisiksi päiviksi lasketaan myös lapsen sairaus- ja muut poissaolopäivät. Lomapäivät (esim. kesä-, syys-, joulu- ja talviloma) eivät pienennä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksua.

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan. Samoja sairaspäivien lukumääriä sovelletaan myös lapsilla, joiden maksu määräytyy tuntiperusteisen maksun mukaan.

Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Vuorohoidon (ilta, yö, viikonloppu) tuntiperusteinen maksu ja vuorohoitosopimus 
Tuntiperusteinen maksutaulukko koskee Palmurinteen päiväkodin vuorohoidon  lapsia, joista on tehty vuorohoitosopimus.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu
Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta (enintään 5 päivää kuukaudessa) ja joka ei ole säännöllisesti kuukausittain toistuvaa. Tilapäinen maksu on 15 € /  kokopäivä.

Kerhomaksu
Kerhomaksu on kuukausimaksu ja määräytyy viikoittaisten kerhopäivien mukaan:

1 kertaa / viikko           10 euroa / kuukausi
2 kertaa / viikko           20 euroa / kuukausi
3 kertaa / viikko           30 euroa / kuukausi
4 kertaa / viikko           40 euroa / kuukausi


Maksupäätös
Varhaiskasvatusmaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Maksupäätöksestä ilmenee jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu ja maksun alkamispäivä. Päätös perustuu perhekokoon, tuloihin ja keskimääriseen hoitoaikaan / viikko.

Tulotiedot on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta määrätään korkein maksu, joka muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on toimitettu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei pääsääntöisesti palauteta. 

Jos maksupäätöksessä on virheellinen tieto, asiasta tulee viipymättä ilmoittaa maksupäätöksen tehneelle toimistovirkailijalle, jotta virhe voidaan korjata ennen laskutusta.

Maksuttomat kesäkuukaudet
Jos lapsi, jonka varhaiskasvatuksen tarve jatkuu myös seuraavalle toimintakaudelle (1.8. - 31.7.), on poissa varhaiskasvatuksesta sekä kesä- että heinäkuussa tai sekä heinä- ja elokuussa koko kalenterikuukauden ja huoltajat ovat 15. huhtikuuta mennessä tehneet asiasta kirjallisen sopimuksen, ei varhaiskasvatuksesta peritä ko. kuukausilta päivähoitomaksua.

Maksun tarkistaminen
Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat (muutos vähintään 10 %), työ- ja opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti. Maksu tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Tietojen muutokset
Huoltajan tulee ilmoittaa välittömästi tiedot perheen koon tai lapsen palvelun tarpeen muutoksista sekä työpaikan-, osoite-, puhelin- ja nimenmuutokset päiväkodin johtajalle esimerkiksi sähköpostilla.

Huoltajan tulee toimittaa välittömästi tieto muuttuneista tuloistaan (tositteet) joko skannattuna sähköpostilla tai postitse osoitteella:
Valkeakosken kaupunki, kasvatus- ja opetustoimisto, varhaiskasvatusmaksut
Sääksmäentie 2, PL 20, 37600 Valkeakoski

Asiakasmaksun alentaminen
Perhe voi anoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun alentamista varhaiskasvatuspäälliköltä. Päätöksiin sovelletaan toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellusohjeita. Asiakasmaksun alentamista ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut varhaiskasvatuksen asiakaspalveluyksikköön.

Varhaiskasvatusmaksun maksaminen
Maksu laskutetaan kerran kuukaudessa kuukausittain jälkikäteen kotiin postitettavalla laskulla. Halutessa huoltaja voi muuttaa päivähoitomaksut verkkopankkilaskuiksi.

Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään viivästyskorko. Korko määräytyy asiakasmaksulain, 1503/2016, 6 §:n, korkolain, 633/1982, 4 §:n 1 mom. ja Suomen Pankin päätöksen mukaan. Varhaiskasvatuksen maksuhuomautukset hoitaa Intrum Justitia Oy. Huomautusmaksu on 5 euroa.
Tarvittaessa maksut saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä (L 1503/2016, 19 §).

Tiedustelut
Varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä hoitoaika- ja vuorohoitosopimusta koskevia lisätietoja voi tiedustella päiväkodinjohtajilta puhelimitse tai sähköpostilla.

Varhaiskasvatuksen maksuista ja laskutuksesta lisätietoja antaa toimistovirkailija Marja-Liisa Ojanen,
puh. 040 335 6207 (etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi).Viimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 16.1.2019 13:23