Esittely

Sorrilan koulu sijaitsee Valkeakosken kaupunkikuvassa keskeisellä, mutta myös luonnonläheisellä paikalla. Kaupunginkirjasto, liikunta- ja uimahalli, urheilukenttä ja monet liikelaitokset ovat koulun läheisyydessä. Toisaalta puistoja, metsikköä ja rantamaisemaakin löytyy, eikä kaukana ole Korkeakankaan ulkoilualuekaan. Sijainti tekee mahdolliseksi monenlaiset koulun ulkopuolelle suuntautuvat toiminnot sekä mahdollistaa vuorovaikutuksen luonnonympäristön kanssa.

Sorrilan koulu onkin päässyt ympäristöharrastuksensa vuoksi mukaan EU:n Comenius 1 -kouluprojektiin, joka ajoittuu vuosille 2003-2006. Ympäristökasvatus on yksi koulun painopistealueista. Oppilaille opetetaan erilaisin toiminnoin kansainvälistä yhteistyötä sekä yhteistä vastuuta ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Sorrila on kuulunut ENSI-koulujen verkostoon vuodesta 2002 lähtien. Koulu sai valtion tukea oppimisympäristöjen kehittämishankkeeseen Kohtaamisia (2008-2010). Syksyllä 2008 koulu liittyi myös Vihreä lippu -ohjelmaan teemalla energia.

Sorrilan koulu (1. -6. lkt) on oppilasmäärältään suurin Valkeakosken peruskouluista. Lähellä sijaitsee Sorrilan päiväkoti, jonka esiopetuksen kanssa koululla on läheistä yhteistyötä. Koska Sorrilassa on paljon väkeä (yli 400 oppilasta), käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä. Opetamme hyviä tapoja ja kohteliasta käyttäytymistä vuosittaisilla käytöskampanjoilla eri teemojen puitteissa.
Koulun muodostavat kolme rakennusta, jotka on saneerattu 1990-luvun alussa. Piha-alueeseen kuuluu hiekoitettu pelikenttä, joka jäädytetään talvisin luistinradaksi. Hiihtäminen onnistuu Korkeakankaan maastossa. Pihan asvalttialueella on pesäpallokenttä pysyvine rajaviivoineen. Pihalla on myös hiekkapohjainen leikkikenttä leikkitelineineen ja -välineineen, ja se on sekä koulun että päiväkodin esikoululaisten ja iltapäiväryhmien ahkerassa käytössä.


Sorrilan koulukirjasto on tietopaja, jossa on sekä tietokirjoja että tietokoneita. Musiikin opetusta varten on luokkahuone tarvittavine välineistöineen ja materiaaleineen. Teknistä työtä ja tekstiilityötä varten on myös omat luokkatilat. Lisäksi on kaksi pienluokkatilaa, joissa työskentelee kaksi erityisopettajaa ohjaamassa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Terveydenhoitaja on koululla kolmena päivänä viikossa ja koulupsykologi yhtenä päivänä joka toisella viikolla. Oma talonmies, siistijät ja keittiöhenkilökunta yhdessä rehtorin, opettajien ja avustajien kanssa huolehtivat monin tavoin kouluviihtyvyydestä.

Suuren koulun vahvuus on henkilökunnan ja oppilaitten monipuolinen tietotaito, ja mm. opetusmenetelmät ovat koulun sisällä moninaiset. Koulu onkin näin ollen profiloitunut luontevasti ns. yleiskouluksi, jonka toimintakulttuurissa painottuu ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus. Tästä toiminnasta meitä ovat palkinneet WWF ja Pirkanmaan ympäristökeskus. Koulun opetussuunnitelmaa on laajennettu monien ulkopuolisten yhteistyötahojen kautta, mukaan lukien paikalliset, kansalliset sekä kansainväliset kumppanit.

Sorrila in brief

Sorrila school is located in the centre of Valkeakoski, yet near the nature. The library, gym and swimming pools, sports field and many businesses are close by. On the other hand parks, forests, and lakeshores can easily be reached, and Korkeakangas outdoors sports centre is a walking distance away. Location enables many out-of-school activities and interaction with the nature.

Sorrila school has been introduced to EU's Comenius 1-project due to its involvement with the nature. The project is ongoing between the years 2003-2006. Students learn international co-operation, mutual responsibility about the nature and sustainable development with different activities. Sorrila has been an ENSI-school since 2002. We have a learning environment developing project called Encounters (2008-2010). Sorrila joined the Eco-shools network in autumn 2008, having energy as the first theme.

Sorrila school (grades 0-6) is the largest elementary school in Valkeakoski. The school has a close co-operation with Sorrila kindergarten and its preschool group. Because of mere number of people (over 400 pupils), behaviour and interaction are regularly under discussion. Good manners and polite behaviour are taught with annual campaigns on different themes.

Sorrila has three separate buildings renovated in the early 1990's. The school yard includes a sports field, frozen during winters to act as a skating rink. Cross-country- and downhill skiing (including snowboarding) can be done at Korkeakangas. The yard also includes a sand-based playground with jungle-gyms and it is used by both school, preschool and afternoon groups.

Sorrila school library is a learning centre with both books and computers. A classroom with special equipment is dedicated to teaching music, and there are facilities for craftworks, too. In addition there are two small classrooms for special education teachers to guide students in need of special aid. A nurse attend three days a week and a school psychologist fortnightly. Janitor, cleaners and kitchen staff together with the principal, teachers and assistants take care of good learning environment in Sorrila.
The strength of Sorrila lies in the diverse know-how of staff and students and in the multiple methods of teaching. As such, the school has profiled itself as a general school, putting the stress on environmental education and education for sustainable development.
For this work we have been awarded by WWF and Pirkanmaa environmental centre.
Our school curriculum has been widened by co-operation with many outside instances, including local, national and international partners.