Esittely

Roukon yhtenäiskoulu (1.–9. luokat) on Valkeakosken kaupungin ensimmäinen yhtenäiskoulu, joka aloitti toimintansa 1.1.2019. Yhtenäiskouluksi yhdistettiin kaksi kaupungin pohjoispuolen perusopetuksen koulua, Roukon koulu (1.-6.luokat) ja Tyryn koulu (7.-9.luokat). Oppilaita Roukon yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä n.870.

Yhtenäiskoulussamme on 46 opetustilaa, ja ne sijaitsevat neljässä eri siivessä ja kolmessa eri kerroksessa. Käytössämme olevista luokista runsaat puolet on ns. erikoisluokkia (kotitalous, atk, liikunta, musiikki, biologia ja maantieto, käsityö, fysiikka ja kemia, kuvataide). Loput luokat ovat ns. yleisluokkia, jotka on kylläkin "sidottu" yleensä tietyn oppiaineen opiskeluun ja opettamiseen. Koulumme yhteydessä on myös esiopetuksen ja nuorisotoimen tilat.

Käytössämme olevat tilat ovat modernit ja uudet sekä varustukseltaan nykyaikaiset. Koulu on uudisrakennettu vuosien 2013-2014 aikana ja se otettiin opetuskäyttöön uudestaan kolmen väistövuoden jälkeen syksyllä 2014.  Kesällä 2017 koulun yhteyteen valmistui lisäsiipi, jonka tilat on suunniteltu tulevaisuudessa 6.luokkalaisten käyttöön. Edelleen koulu tulee laajenemaan, kun keväällä 2019 aloitetaan rakentamaan opetustiloja 1.-5.luokkien oppilaille. Uudisosan valmistuttua vuoden 2020 loppupuolella pääsemme vihdoin aloittamaan koulutyön kokonaisuudessaan yhtenäiskouluna yhteisissä koulutiloissa. Vielä tuota odotellessa, vuosiluokkien 4-6 oppilaat opiskelevat väistössä Tietotien lukiolla ja Hämeen ammattikorkeakoululla.

Opetustiloissa oleva perusvarustus on 2010-luvun vaatimusten mukainen. Koko koulu on varustettu avoimella wlan -verkolla. Opetusta annetaan paljon myös koulukiinteistön ulkopuolella, esimerkiksi liikuntatunteja voidaan pitää kaupungin eri urheilupaikoissa. Koulussamme opetuksesta vastaavat pätevät luokan- ja aineenopettajat. Kussakin oppiaineessa käytetään niille ominaisia työskentelytapoja pyrkien monipuolisuuteen ja vaihtelevuuteen.

Piha-alueet on varusteltu hyvin sekä koulun että esikoululaisten ja iltapäiväryhmien käyttöön. Koulun välittömässä läheisyydessä on liikuntatoimen hoitamat hyväkuntoiset hiekkakentät, jotka talvella jäädytetään luistinkentiksi. Suunnistusmaastot alkavat aivan lähimetsästä, samoin kuin talvella hoidetut latuverkostot, joita pitkin on yhteys Ruokon hiihtomaahan sekä kaupungin pohjoispään latuverkostoon.

Terveydenhoitajat ovat koulullamme lähes päivittäin. Myös koulupsykologi ja kuraattori ovat koululla mukana oppilashuollon asiantuntijoina. Kiinteistönhoitaja, siistijät ja keittiöhenkilökunta yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa huolehtivat monin tavoin kouluviihtyvyydestä. Kodin ja koulun yhteistyötä vauhdittaa vielä kuluvan lukuvuoden aikana kaksi vanhempainyhdistystä - Roukon yhteistyötoimikunta RYTT sekä KokoTyry ry.

Koska koulussamme on paljon väkeä, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä. Opetamme hyviä tapoja ja kohteliasta käyttäytymistä jokapäiväisessä toiminnassamme.  Opiskeluilmapiiriltään Roukon kouluyhteisö pyrkii olemaan avoin, kiireetön ja myönteinen. Vastuu ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu sekä opettajille että oppilaille. Toiminnassamme pyrimme toimivaan vuorovaikutukseen kaikkien yhteisön jäsenten välillä. Toimintamme lähtökohta on edelleen se, että kaikilla yhteisön jäsenillä, niin oppilailla kuin opettajillakin, on oikeus rauhassa tehdä omaa työtään. Koulumme arvoperustan mukaan kaikkien on myös kannettava vastuu sekä itsestään että lähimmäisistään.

Suuren koulun vahvuus on henkilökunnan ja oppilaitten monipuolinen tietotaito ja esim. opetusmenetelmät koulun sisällä ovat moninaiset. Koulu on näin ollen profiloitunut ns. yleiskouluksi.

Koulussamme toimitaan yhteisesti sovittuja ja vuosittain tarkastettavia käytänteitä noudattaen. Toiminnan avoimuus sekä hyvät suhteet oppilaiden perheisiin ja muihin yhteistyötahoihin luovat vankan pohjan opetus- ja kasvatustoiminnalle.

Koulussamme toimitaan aktiivisesti koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Esiin tulleisiin tapauksiin tartutaan heti ja ne selvitetään yhdessä kotien kanssa. Vuosittain luokissa tehdään myös koulukiusaamiskyselyt, joiden tulosten pohjalta selvitetään kiusaamistapaukset, jotka eivät muuten ole tulleet ilmi. Koulumme järjestää vuosittain Koulurauhan julistus -tilaisuuden.

Koulussamme puutumme oppilaiden väärään toimintaan, kuten nahisteluun, tönimiseen, toisille naureskeluun, hyljeksintään ja ilkivaltaan. Puuttumisen tarkoituksena on saada oppilas itse ymmärtämään tekonsa seuraus. Oppilaalle annetaan mahdollisuus sovittaa ja korvata tekonsa, pyytää anteeksi ja sitoutua väärän teon välttämiseen jatkossa. Jokainen ojentamiseen ja kurinpitotoimenpiteeseen johtanut väärä teko kirjataan. Oppilaan vakavat väärät teot ilmoitetaan aina viipymättä kotiin. Oppilaan luokasta poistaminen ja jälki-istunto merkitään Wilmaan ja tiedotetaan kotiin.

Viimeksi muokannut: Marika Semi, 18.2.2019 21:55