Lukiosanastoa

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Esittely  >  Lukiosanastoa

Tiivistettyä tietoa lukio-opiskelusta aidinkielen_luokka.jpgLuokattomuus

 • lukiossa ei ole kiinteitä luokkaryhmiä
 • opiskelija etenee yksilöllisen opinto-ohjelmansa mukaan
 • lukion voi suorittaa 2 - 4 vuodessa

Aineen oppimäärään sisältyvät kurssit

 • pakolliset kurssit, jotka kaikkien on suoritettava
 • valtakunnalliset syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä valinnaisia kursseja. Ne muodostavat yhdessä pakollisten kurssien kanssa tietoperustan, jonka pohjalta laaditaan ylioppilaskirjoitusten kysymykset ja asetetaan sisältövaatimukset. Lisäksi on koulukohtaisia syventäviä valinnaiskursseja
 • koulukohtaiset soveltavat kurssit ovat valinnaisia kursseja
 • yhden kurssin laajuus on noin 38 tuntia. Lähes kaikki kurssit opiskellaan keskitetysti yhden jakson aikana

Kokonaiskurssimäärä

 • Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, joista 47 – 51  on pakollisia. Lisäksi on suoritettava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Loput voivat olla koulukohtaisia syventäviä ja/tai soveltavia kursseja

Kurssitunnus

 • sisältää ainekoodin ja kurssin järjestysnumeron sekä ryhmätunnuksen, koska samaa kurssia voidaan tarjota monta kertaa lukuvuoden aikana. Esim. ÄI 3.4 = äidinkielen 3. kurssi, ryhmä 4

Kurssitarjotin

 • on lukuvuoden aikana tarjottavien kurssien taulukko, josta opiskelija valitsee kurssit lukujärjestykseensä

Jakso

 • Lukuvuoden työskentely on jaettu viiteen jaksoon, joilla  on omat lukujärjestykset

Tuntisarake
 • Jokaisessa jaksossa kurssit on hajautettu kahdeksaan tuntisarakkeeseen (numerot 1 – 8). Saman  tuntinumeron alta voi valita vain yhden kurssin

Koeviikko

 • Jakson lopussa kuutena päivänä pidetään kolme tuntia kestävä kurssikoe
 • Koetta edeltävänä päivänä on koealuetta kertaavat valmistelutunnit
 • Kurssitarjottimeen ja opinto-oppaaseen on merkitty kiertotuntien koepäivämäärät
 • Koeviikon viimeinen päivä on kokeiden palautepäivä

Kurssien arvostelu

 • Jakson päättyessä kurssit arvostellaan arvosanoin 4 - 10. Soveltavista kursseista annetaan yleensä suoritusmerkintä S
 • Jos kurssista on jäänyt koe tai jokin osa tekemättä, opettaja voi antaa arvosanaksi k (pikku-k),  jolloin opiskelija saa täydentää suorituksen sovittuun päivään mennessä
 • Mikäli opiskelija on keskeyttänyt kurssin kokonaan tai ei ole suorittanut kurssin läpäisemiseksi edellytettäviä vaatimuksia, hän saa kurssimerkinnän K (iso-K). Silloin kurssi on suoritettava uudelleen, ellei sitä voi jättää pois opinto-ohjelmasta

Jatkuva näyttö

 • Kurssiarvosanaan vaikuttavat kokeen lisäksi opiskelijan tuntiaktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen ja harrastuneisuus

Poissaolot

 • Ennalta arvaamattoman poissaolon syy selvitetään kouluun palattaessa mahdollisimman pikaisesti aineenopettajalle. Koululle on ilmoitettava poissaolon jatkuessa yli kaksi päivää.
 • Jos opiskelija joutuu jostakin syystä olemaan poissa, hänen pitää pyytää kirjallinen lupa aineenopettajalta yksittäisistä oppitunneista, ryhmänohjaajalta 1- 5 päivän tai rehtorilta yli viikon poissaoloon sekä sopia aineenopettajan kanssa, miten kurssitehtävät suoritetaan

Uusintakuulustelu

 • Hylättyä arvosanaa saa korottaa kerran joko koeviikolla eri ryhmän kokeessa tai uusintakuulustelupäivänä

Ohjausryhmä

 • Opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin, joilla on oma ryhmänohjaaja. Opinto-oppaan kalenteriosioon on merkitty ryhmänohjaustuokiot, jolloin ohjausryhmä kokoontuu. Ryhmänohjaaja haastattelee ryhmänsä opiskelijat ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana.

Opinto-ohjelma ja sen tarkistus

 • Opiskelijan valitsemat oppiaineet ja niiden kurssit sekä lukion suoritusaika muodostavat opinto-ohjelman
 • Opinto-ohjelmaa voi muuttaa ottamalla lisää kursseja tai jättämällä niitä pois tai vaihtamalla oppimäärän laajuutta
 • Opintoja voi hidastaa tai nopeuttaa pidentämällä tai lyhentämällä opiskeluaikaa
 • Opinto-ohjelmaa muutetaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

Jaksotodistus

 • jokaisen jakson jälkeen opiskelija saa todistuksen, jossa näkyvät kaikki siihen mennessä suoritetut kurssiarvosanat
 • viimeisen jakson arvosanat on merkitty lihavoinnilla
 • jokaisessa jaksossa on suorituksia oltava vähintään neljä
 • arvosanoja K ja k (katso kohta kurssien arvostelu) ei lasketa kurssimäärään eikä niitä nelosia, joita on oppiaineessa yli kolmasosa
 • jaksotodistukset jaetaan ryhmänohjaustuokioissa. Todistusten jakopäivämäärät on merkitty opinto-oppaan kalenteriosioon
 • ryhmänohjaaja voi pyytää huoltajan allekirjoituksen jaksotodistukseen
Seuranta

 • opiskelijan tulee joka jakson jälkeen tarkistaa, ovatko suoritustavoitteet toteutuneet ja tarvittaessa osallistua uusintakokeeseen tai mahdollisimman pian palauttaa kesken jääneet työt
 • ryhmänohjaaja tarkistaa kurssimäärät jaksoittain ja tekee raportin ryhmänsä suorituksista opinto-ohjaajalle ja rehtorille. Ongelmatapaukset ohjataan opiskelijahuoltoryhmälle

Tuntikaavio

 • Tuntikaavio sisältää kahdeksan tuntia klo  8.00 - 16.00  maanantaista perjantaihin, ja kaikki tunnit 1- 8 on sijoitettu siihen 3 kertaa. Yksi oppitunti kestää 75 minuuttia. Lukujärjestys syntyy sijoittamalla  tuntisarakkeesta valittu kurssi kaavioon oikean numeron kohdalle

<< Palaa takaisin edelliselle sivulle