Opintojen rakenne
 Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin Valkeakoskella tarjottava opetus on kuvataiteen (kuvataidekoulu) ja käsityötaiteen (käsityökoulu) laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Opintojen laskennallinen laajuus on 1300 oppituntia. Laaja oppimäärä tarjoaa mahdollisuudenpitkäjänteiseen taiteen opiskeluun ja antaa valmiuksia alan ammattiopintoihin ja elinikäiseen harrastamiseen.

Opetus etenee vaihe vaiheelta: valmentavasta opetuksesta perusopetukseen ja lopulta syventäviin opintoihin ja lopputyön tekemiseen.Oppilaan iän myötä opintokertojen kesto pitenee ja tehtävät muuttuvat vaativammiksi. Yhden oppitunnin pituus on 45 min.

Opetus on ryhmäopetusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, iltapäivisin tai iltaisin.

Harrastukseen voi tulla mukaan uutena oppilaana opintojen kaikissa vaiheissa.
Valmentavat opinnot 5-6-vuotialle

Valmentavaa opetusta järjestetään 5-6-vuotiaille oppilaille 1,5 oppituntia viikossa. Kuvataidekoulussa on lukuvuonna 2018 - 2019  kolme valmentavan opetuksen oppilasryhmää. Työskentely on leikinomaista tutustumista kuvataiteisiin. Lapset piirtävät ja maalaavat, rakentavat eri materiaaleilla ja oppivat tarkastelemaan niin arkikuvia kuin taidekuviakin. He harjoittelevat havaintojen tekoa luonnossa, kaupunkiympäristössä ja esinemaailmassa, ja tekevät opettajansa kanssa retkiä kulttuurikohteisiin.


Perusopinnot 7-14-vuotiaille

Perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja ne suoritetaan 8 vuodessa. Kuvataiteen / käsityön perusopinnot on tarkoitettu  7 - 14-vuotiaille. Aluksi opintokerrat ovat 2,0 oppituntia viikossa ja pitenevät sitten 11-vuotiaana 3 oppituntiin viikossa ja 13-vuotiaana 3,5 tuntiin viikossa. Lukuvuonna 2018 - 2019 kuvataidekoulussa  toimii 20 perusopetusryhmää ja käsityökoulussa 7 perusopetusryhmää.


 perus9.jpg : 65 kB perusveisto.jpg : 38 kB

Perusopintojen aikana oppilaat omaksuvat tärkeät perustiedot ja taidot kuvataiteen ja käistyön  tekniikoista ja työtavoista. He oppivat myös ilmaisemaan omia ajatuksiaan, mielikuviaan, muistojaan, unelmiaan, tunteitaan ja tietojaan kuvallisesti. Oppilaat tarkastelevat ja tulkitsevat kuvataiteen teoksia eri aikakausilta sekä tutustuvat kuvamediaan. Luonto ja rakennettu ympäristö tarjoavat runsaasti havainnoinnin ja tutkimisen kohteita. Perusopinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisin visuaalisten taiteiden tekniikoihin, materiaaleihin ja ilmaisukeinoihin.

Opintoretkiä tehdään yleensä viikonloppuisin. Perusopintojen aikana oppilaat omaksuvat kulttuuritottumuksia; he oppivat käymään museoissa, näyttelyissä ja kulttuuritilaisuuksissa.

perus1.jpg : 74 kB perus5.jpg : 36 kB perus2.jpg : 66 kB


Kuvataidekoulussa 12-vuotiaat oppilaat opiskelevat kolmiulotteisen kuvailmaisun jakson, mediataiteen jakson ja piirustus-maalaus -jakson, jotta he osaisivat sen jälkeen valita itselleen  työpajan seuraavaa vuotta varten.

Perusopintojen päätteeksi oppilaat saavat opinnoistaan laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen.


Syventävät opinnot 15-18-vuotiaille

Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja ne suoritetaan kolmessa vuodessa.Tässä vaiheessa oppilaat ovat 15 - 18-vuotiaita ja opintokerran pituus on 4,0 tuntia viikossa. (v 2018 voimaan tuleva ops)

Kuvataiteen syventävät opinnot suoritetaan työpajoissa, joissa vaihtoehtoina ovat esimerkiski kolmiulotteinen kuvailmaisu, piirustus-maalaus ja mediataide. Käsityön opinnoissa on yksi  käsityön työpajavaihtoehto. Lukuvuonna 2018-2019 kuvataidekoulussa toimii viisi syventävien opintojen työpajaryhmää ja käsityökoulussa yksii.

frida.jpg : 46 kB topi2.jpg : 61 kB jenni.jpg : 53 kB


Osana syventäviä opinntoja oppilaat tekevät oman taiteellisen lopputyön ja laativat työskentelystään dokumentaation. Lopputyön tekemiseen kuuluu laskennallisesti myös itsenäistä työskentelyä.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen, jossa arvioidaan oppilaan lopputyö  sekä kuvataan hänen osaamistaan kirjallisesti. Päättötodistus on todistus koko kuvataiteen / käsityön laajan oppimäärän suorittamisesta.

Jos oppilas ei suorita lopputyötä, hän saa opinnoistaan osallistumistodistuksen.


Opetussuunnitelma

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin opetus Valkeakoskellaon järjestetty taiteen perusopetuksen kuvataiteen ja käsityön laajan oppimäärän mukaan. Opetushallitus on antanut oppimäärälle opetussuunnitelman perusteet syksyllä 2017. Uusien perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat tulevat Emilissä voimaan 1.8.2018.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017

Kuvataide-ja käsityökoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen_Valkeakoski


Siirtymäajalla v 2002-syntyneet ja sitä vanhemmat oppilaat tekevät opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti:

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin opetussuunnitelma ( v 2013)


LinkkejäViimeksi muokannut: Johanna Kivioja, 13.6.2018 10:48