Esiopetus

Esiopetus

(perusopetuslaki 1040/ 2014)

Lapsen on osallistuttava (velvoittava 1.8.2015 alkaen) oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetukseen otetun oppilaan on osallistuttava opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 35 §).

Lapsi osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista eli pääosin 6-vuotiaana.

Esiopetusta on myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ensimmäisenä oppivelvollisuusvuonna annettava opetus ja koululykkäyksen saaneille lapsille oppivelvollisuuden alkamisvuonna annettava opetus. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan, varhennettuun esiopetukseen myös vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua eli 5-vuotiaina.

Esiopetusta toteutetaan Perusopetuslain sekä Lain perusopetuslain muuttamisesta mukaisesti. Esiopetus kuuluu opetusministeriön toimivaltaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Silloin kuin esiopetusta järjestetään päivähoitopaikassa, esiopetukseen sovelletaan täydentävänä myös päivähoidon lainsäädäntöä.

Esiopetusikäisellä on subjektiivinen oikeus osapäiväiseen varhaiskasvatukseen (enintään 5 h/pvä esiopetusajan lisäksi). Valkeakoskella järjestetään osapäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarveharkintaisesti kokopäiväistä varhaiskasvatusta (yli 5 h/pvä) ja ilta- tai vuorohoitoa sitä tarvitseville esioppilaille. Esioppilaan varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti samoissa toimintatiloissa kuin esiopetuskin. 

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy tulevan lähikoulun perusteella. Tiedot esiopetuspaikoista
lähetetään lasten huoltajille helmikuussa viikolla 9.

Esiopetusta toteutetaan 2019-2020 seuraavissa toimipisteissä:

Esiopetussuunnitelma on keskeinen osa esiopetuksen ohjausjärjestelmää.

Esiopetussuunnitelma


Esioppilaan kuljetuksesta:

Päiväkodin johtaja ilmoittaa toukokuussa rehtorille ne esiopetuksessa aloittavat lapset, joille lain mukaan kuuluu maksuton kuljetus.

Kuljetusperusteita:
Esiopetuksessa olevalle lapselle järjestetään maksuton kuljetus, jos matka virallisen kotiosoitteen portilta esiopetuspaikan portille on yli 3 kilometriä.

Esioppilaan kuljetuksen kodista varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksesta kotiin järjestää ja kustantaa huoltaja.

Mikäli esiopetuspaikan ja varhaiskasvatuspaikan väli edellyttää lain mukaista kuljetusta, on se huoltajalle maksuton.

Tarkempia ohjeita löytyy oheisesta linkistä. Esiopetuksessa olevaan lapseen sovelletaan samoja kuljetussäädöksiä kuin ensimmäisellä luokalla olevaan oppilaaseen.

Peruskoulujen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajat

Viimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 18.2.2019 11:00