Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Presidentinvaali 2018

27.12.2017 kello 09:50

toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00.

Mikäli joku ehdokkaista saa tässä vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu tasavallan presidentiksi. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas.

Äänioikeus

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä:

1. Apia                                            Liikuntahalli, kokoustilat, Apiankatu 7

2. Naakka                                     Naakan koulu, Kaapelintie 18

3. Sointula                                    Sointulan toimintakeskus, Innalantie 3

4. Roukko                                     Tyryn koulu (pääaula) Roukontie 24

5. Vanhakylä                               Tietotien lukio, Forum, Tietotie 3

6. Sääksmäki                               Voipaala Juhlatila Navetta, Sääksmäentie 772

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan Valkeakosken ennakkoäänestyspaikoissa

- Kaupungintalo, ala-aula, Sääksmäentie  2   ja

- Tietotien lukio, kokoustila Apiarium , Tietotie 3, seuraavasti:                   

Ensimmäinen kierros:

17.01.2018 – 19.01.2018 klo 09.00 – 18.00

20.01.2018 – 21.01.2018 klo 10.00 – 16.00

22.01.2018 – 23.01.2018 klo 09.00 – 20.00

Mahdollinen toinen kierros:

31.01.2018 – 02.02.2018 klo 09.00 – 18.00

03.02.2018 – 04.02.2018 klo 10.00 – 16.00

05.02.2018 – 06.02.2018 klo 09.00 – 20.00

Ennakkoäänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodis­tus tai muu asianomaisen henkilöllisyyden osoittava asiakirja.  Ehdokasluettelo on nähtävänä äänestyspaikoilla äänestysaikoina.

Äänestys laitoksissa ja ryhmäkodeissa yms.

Vaalitoimikunnat toimittavat vaalin ennakkoäänestyksen laitoksissa ja ryhmäkodeissa hoidettavana/asukkaina oleville henkilöille seuraavasti:

Ensimmäinen vaali:

Keskiviikkona 17.1.2018;
            
Hoivakoti 
Wäinämöinen   klo
10.00 - 13.00

Torstaina 18.1.2018;
             Hoivakoti Kantele klo 10.00.-12.00
             Valkeakosken sairaala klo 10.00 - 12.00
            
Tallikadun ryhmäkoti A ja B, klo 14.00 - 15.00
             Terveyskeskus
                     Päiväkeskus klo 13.00 - 13.45
                     Hoivakat   klo 14.00 - 15.00
Perjantaina 19.1.2018;
            
Kotikulman ryhmäkoti klo 13.00 – 14.00

Mahdollinen toinen vaali:

Keskiviikkona 31.1.2018;
             
Hoivakoti  Wäinämöinen   klo 10.00 - 12.00
Torstaina 1.2.2018;
            Hoivakoti Kantele klo 10.00.-12.00
            Valkeakosken sairaala klo 10.00 - 12.00
            Tallikadun ryhmäkoti A ja B, klo 14.00 - 15.00
           Terveyskeskus
                   Päiväkeskus klo 13.00 - 13.45
                   Hoivakat   klo 14.00 - 15.00
Perjantaina 2.2.2018;
            
 Kotikulman ryhmäkoti klo 13.00 – 14.00

Niitä potilaita/asukkaita, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan ennakkoäänestyksessä, pyydetään ottamaan yhteys henkilökuntaan. Hoitohenkilökunnan välittämän tiedon perusteella vaalitoimikunta käy osastoilla äänestäjien huoneissa. Äänestäjän on myös pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit­tunut, että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna kello 9.00-20.00 välisenä aikana.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana/asuu laitoksessa, palvelutalossa  tms. ( Tays Valkeakoski, Terveyskeskussairaala, Päiväsairaala, Hoivakat,   Kotikulman   ryhmäkoti,   Tallikadun ryhmäkodit, Hoivakoti Wäinämöinen, Hoivakoti Kantele), jossa järjestetään ennakkoäänestys erikseen ilmoitettavana aikana, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta ko­tonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse virka-aikana puh. 040 - 335 6004 tai 040 – 335 6060,  viimeistään tiistaina 16.1.2018   ennen kello 16.00 (mahdolliseen toiseen vaaliin 30.1.2018 ennen klo 16.00)   Valkeakosken kaupungin keskusvaalilautakunnalle.   Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Valkeakosken kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski.

Valkeakoskella 3.1.2018

Keskusvaalilautakunta 

Näytä kaikki tiedotteet »