Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Kuntavaalit 2017 toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9.00 - 20.00

15.03.2017 kello 12:00

Vuoden 2017 kuntavaaleissa äänioikeutettu on henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 9.4.1999 ja sitä aikaisemmin syntyneet.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä 9.4.2017 :
1. Apia                                          Liikuntahalli, kokoustilat, Apiankatu 7
2. Naakka                                     Naakan koulu, Kaapelintie 18
3. Sointula                                    Sointulan toimintakeskus, Innalantie 3
4. Roukko                                     Tyryn koulu (pääaula) Roukontie 24
5. Vanhakylä                                 Tietotien lukio, Forum, Tietotie 3
6. Sääksmäki                                Tarttilan koulu, Koulukuja 4

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan Valkeakosken ennakkoäänestyspaikoissa
- Kaupungintalo, ala-aula, Sääksmäentie  2 ja 
- Tietotien lukio, kokoustila Apiarium , Tietotie 3, seuraavasti:

29.03.2017 – 31.03.2017   09.00–18.00
01.04.2017 – 02.04.2017   10.00–16.00
03.04.2017 – 04.04.2017   09.00–20.00

Ennakkoäänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodis­tus tai muu

asianomaisen henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Postin tuo­man ilmoituskortin mukaan ottaminen nopeuttaa äänestystoimitusta, mutta sen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämistä. Ehdokasluettelo on nähtävänä äänestyspaikoilla äänestysaikoina.

Äänestys laitoksissa ja ryhmäkodeissa yms.

Vaalitoimikunnat toimittavat vaalin ennakkoäänestyksen laitoksissa ja ryhmäkodeissa hoidettavana/asukkaina oleville henkilöille seuraavasti:

Keskiviikkona 29.3.2017;

Hoivakoti  Wäinämöinen klo 10.00 - 12.00
Apianpirtti, Kangaskatu 21, klo 13.30 - 14.30
Valkeakosken sairaala klo 10.00 - 12.00
Terveyskeskus
Päiväkeskus klo 13.00 - 13.45
Hoivakat klo 14.00 - 15.00

Torstaina  30.3.2017;
Hoivakoti Kantele klo 10.00.-12.00
Tallikadun ryhmäkoti A ja B, klo 14.00 - 15.00
Tohkatalo klo 10.30 - 12.00
Kotikulman ryhmäkoti klo 13.30 – 14.30

Niitä potilaita/asukkaita, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan ennakkoäänestyksessä, pyydetään ottamaan yhteys henkilökuntaan. Hoitohenkilökunnan välittämän tiedon perusteella vaalitoimikunta käy osastoilla äänestäjien huoneissa.
Äänestystoimituksen jouduttamiseksi olisi äänestäjillä hyvä olla mukanaan ilmoituskortti, joka on lähetetty kaikille postitse. Äänestäjän on myös pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit­tunut, että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona

äänestäjälle erikseen ilmoitettuna kello 9.00-20.00 välisenä aikana.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana/asuu laitoksessa, palvelutalossa  tms. ( Valkeakosken sairaala, Terveyskeskussairaala, Päiväsairaala, Hoivakat, Tohkatalo, Kotikulman ryhmäkoti, Apianpirtti, Tallikadun ryhmäkodit, Hoivakoti Wäinämöinen, Hoivakoti Kantele), jossa järjestetään ennakkoäänestys erikseen ilmoitettavana aikana, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestykseenoikeutetunhenkilön, joka haluaa äänestää ennakolta ko­tonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse virka-aikana puh. 040 - 335 6004,

viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00 Valkeakosken kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Valkeakosken kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski.

Valkeakoskella 15.3.2017

Keskusvaalilautakunta 

Näytä kaikki tiedotteet »