Valkeakosken kaupungin rakentamispalvelun käännetty verovelvollisuus

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Talous  >  Valkeakosken kaupungin rakentamispalvelun käännetty verovelvollisuus

Kaupunginhallituksen päätös 23.5.2011 § 201

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus Valkeakosken kaupungissa

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero on tullut voimaan 1.4.2011 ja se koskee pääsääntöisesti kuntia ja kuntayhtymiä. Kunta ja kuntayhtymä rinnastetaan uusissa säännöksissä elinkeinonharjoittajaan ja satunnaisen myynnin raja on matala.

Rakentamispalveluihin on sovellettu tiettyjen edellytysten täyttyessä käännettyä arvonlisäverojärjestelmää 1.4.2011 alkaen. Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että ostaja suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden ulottamisella varsin laajasti rakentamispalveluiden myyntiin pyritään torjumaan rakennusalalla esiintyvää harmaata taloutta ja ehkäisemään valtion arvonlisäveromenetystä.

Rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos palvelu on tietty rakentamispalvelu (AVL 31 §:n 3 momentin 1 kohta) ja ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos molemmat edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Molemmissa kohdissa mainitun rakentamispalvelun ei tarvitse olla yhtä ja samaa palvelua eikä niiden välillä tarvitse olla minkäänlaisia liittymäkohtia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kunta säännöllisesti myy vesimittareiden asennuspalvelua tai vesi- ja viemäriverkoston asennus-palvelua, niin kunnan kaikkiin rakentamispalvelujen ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Lisäksi käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten ja tilanteessa, jossa ostaja rakentaa tai rakennuttaa hallinnassaan olevalle maa-alueelle rakennuksen myyntiä varten.

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta rakentamispalveluiden myynnissä tulee soveltaa aina silloin, kun soveltamisedellytykset täyttyvät. Myyjän tehtävänä on riittävää huolellisuutta noudattaen huolehtia siitä, että käännettyä verovelvollisuutta noudatetaan oikein.

Rakentamispalveluiden käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella ei ole vaikutusta määrärahojen tai tuloarvioiden riittävyyteen. Sen sijaan se vaikuttaa positiivisesti kaupungin maksuvalmiuteen.

Tekninen keskus on säännöllisesti myynyt rakentamispalveluja. Myyty palvelu on ollut pääasiassa vesihuoltoverkostoon liittyneitä rakentamis- ja asentamistöitä. Myyty palvelu vastaa arvonlisäverolaissa määriteltyä kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua; kohde on pysyvä rakennelma (vesihuoltoverkosto) ja myyntiin on sisältynyt työtä, välitettyä palvelua ja materiaalia. Rakentamispalvelun myyntiä on vähäisessä määrin tapahtunut myös katurakentamisessa ja muuna laskutettavana työnä Käytännön odotetaan toistaiseksi jatkuvan.

Rakentamispalveluiden myynti toistuvaa ja jatkuvaa, eikä sitä voi pitää satunnaisena. Valkeakosken kaupungin on siis katsottava olevan toimija, joka myy kiinteistöön kohdistuvia rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti. Kaupungin toiminta täyttää käännetyn arvonlisäverotuksen edellytykset.

Rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät mm. maapohja- ja perustustöihin, rakennustyöhön, rakennusasennuksiin ja rakennussiivoukseen. Kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa tai yhdistelmää. Pysyviä rakennelmia ovat esimerkiksi sillat, laiturit sekä vesi- ja kaukolämpöverkostot. Rakentamista on talonrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen.

Kun kaupunki ostaa em. rakentamispalveluja, ilmoitetaan myyjälle, että kaupunki on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piirissä. Kaupunki saa verottoman ostolaskun, tilittää veron ja merkitsee veron määrän kuntapalautukseen oikeuttavaksi, vähennykseen oikeuttavaksi tai vähennysrajoitteiseksi tilanteen mukaan.

Kun kaupunki myy rakentamispalveluja, ratkaisee ostajan asema sen, antaako kaupunki myyntilaskun käännetyn arvonlisäverotuksen vaatimusten mukaisena vai tavallisena arvonlisäveron sisältävänä laskuna. Kaupungin tulee selvittää ostajan asema ja antaa oikeat laskumerkintävaatimukset sisältävä lasku.

Rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisäverotuksen soveltaminen tulee sopivalla tavalla ottaa huomioon ja mainita ao. palveluita koskevissa sopimuksissa ja palvelutilauksissa.

Valkeakosken kaupunki kuuluu käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin kiinteistöön kohdistuvien rakentamispalvelujen ostajana.


Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 13.6.2014 11:39