Kaupunkikehitys

Maankäyttö

Tulosyksikköä johtaa rakennustarkastaja Sirpa Jokela

Kaupunkisuunnittelu 

Tulosryhmää johtaa rakennustarkastaja Sirpa Jokela

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontatoimisto on osa kaupunkisuunnittelun tulosryhmää yhdessä kaavoitustoimen ja ympäristönsuojelun kanssa.

Rakennusvalvontatoimisto palvelee ja auttaa mm. rakennuslupa- ja poikkeamislupa-asioissa, suunnittelutarveratkaisuissa sekä muissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakentamiskysymyksissä.

Kaavoitus

Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta.

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Siinä esitetään yleispiirteisesti alueet eri maankäyttömuodoille, kuten asumiselle ja työpaikkatoiminnoille.

Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti rakentamista ja maankäyttöä. Siinä määritellään mm. rakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja yleispiirteinen rakentamistapa.

Ympäristönsuojelu

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 1986/64).

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, meluntorjunta, haja-asutuksen jätevesiasiat sekä kaupungin ilmanlaadun tarkkailu. Ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristölupia ja tekee päätökset tehdyistä ilmoituksista.


Maa- ja mittaustoimi 

Tontti-insinööri Jani Kiiskilä

Maa- ja mittaustoimi huolehtii Valkeakosken kaupungin kartoista ja muista sijaintitiedoista sekä kiinteistöjärjestelmästä ja kaupungin maaomaisuudesta.

Maa- ja mittaustoimen tärkeimpiä asiakkaita ovat rakentajat ja suunnittelijat. Rakennustoimintaa varten hankitaan tontti- ym. maata, muodostetaan ja myydään sekä vuokrataan tontteja, laaditaan suunnittelua varten karttoja sekä merkitään suunnitelmia ja rakennuksia maastoon. Lopuksi valmiit rakennukset ja rakenteet kartoitetaan, jotta kartasto olisi jatkuvasti ajan tasalla. Maa- ja mittaustoimi palvelee muissakin maahan tai mittauksiin liittyvissä asioissa ja huolehtii mm. osoitteistosta ja kiinteistötietorekistereistä.Elinkeinopalvelut

Tulosyksikköä johtaa elinkeinojohtaja Sara Tuomola

Elinkeinopalvelut –yksikön päätehtävänä on edesauttaa kaupungin elinkeinoelämän kasvua ja uudistumista sekä edistää kaupungin asukasluvun kasvua..

Yksikkö vastaa kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupungin elinkeinopolitiikan suunnittelusta ja kehittämisestä, kaupunki- ja yritysmarkkinoinnista sekä matkailutoimen kehittämisestä ja johtamisesta.

Yrityspalvelut 

Elinkeinojohtaja Sara Tuomola

Yrityspalvelut-yksikkö toteuttaa kaupungin elinkeino-ohjelman mukaiset tehtävät, vastaa elinkeinopolitiikkaan liittyvien merkittävien hankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta, sekä tuottaa informaatioita konsernin johdolle, päätöksentekijöille ja sidosryhmille kaupungin yrityselämän tilasta sen kehittämiseksi.

Markkinointi ja matkailu

Markkinointipäällikkö Petri Ahonen

Markkinointi ja matkailu -yksikön tehtävänä on edistää kaupungin tunnettuutta ja positiivista mielikuvaa kasvavasta, puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnetusta kaupungista - asukkaiden ja yritysten mansikkapaikkana. 

Yksikön pääasiallisena tehtävä on edistää kaupungin tunnettuuden ja imagon kehittymistä ja asukasluvun kasvua. Yksikkö mm. tuottaa kaupungin esitteitä ja markkinointimateriaalia, järjestää erilaisia tapahtumia, osallistuu messuille ja tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksikköön kuuluva matkailuinfo vastaa kaupungin matkailuneuvonnan tuottamisesta ja matkailun yleismarkkinoinnista. Matkailukohteet ja tapahtumat vastaavat omasta markkinoinnistaan ja myynnistään.

Yksikkö vastaa myös kaupungin verkkoviestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä. Verkkotoimittaja toimii kaupungin verkkosivuston päätoimittajana ja vastaa sivuston yhtenäisestä ulkoasusta, rakenteesta, toimivuudesta ja kehittämisestä. Eri yksiköt ja palvelukeskukset vastaavat oman substanssisisältönsä ylläpitämisestä ja päivittämisestä.

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen, 3.4.2019 15:17