Kaupunkipuiston alueet

Rajausluonnoskartta

Kartan merkit  
Aluerajauskarttaehdotus isommassa koossa (pdf, 2028 kb)


Valkeakosken kansallisen kaupunkipuiston rajausluonnos käsittää yhtenäisen ja laajan, yhteensä noin 78 km2 alueen. 

Kaupunkipuistoon kuuluvaksi suunniteltu alue on jaettu luonteiltaan ja erityispiirteiltään omaleimaisiin osa-alueisiin, jotka ovat muotoutuneet sekä sisällöllisin että maantieteellisin perustein. 
 

Muinainen Rapola

Rapolan linnavuori ympäristöineen on suomen merkittävimpiä kulttuuriympäristöjä, ja muodostaa keskeisen osan monipuolisesti hämäläistä viljelymaisemaa edustavasta Sääksmäen -Tarttilan kulttuurimaisema-alueesta.

Rapolanharju ympäristöineen kuuluu myös Historialiisen Sääksmäen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Harju on koko ympäröivää maaseutua ja kirkonkylää visuaalisesti hallitseva maamerkki.
Lue lisää

Rapolanharjun suppa

Vanajaveden laakso

Eteläisen Valkeakosken alueelta Hämeenlinnaan ulottuvan Vanajaveden laakson kansallismaiseman ominaispiirteisiin kuuluu esihistorialliselta ajalta jatkuneen asutuksen ja maatalouden luoma monipuolinen kulttuurimaisema, jonka kiintopisteinä ovat Sääksmäeltä Tyrväntöön ja Hämeenlinnaan johtavan historiallisen tien varrella sijaitsevat kylät.
Lue lisää

Ilmakuva Sääksmäeltä  

Saarioispuoli

Vanajaveden kapeikon muinaisten saarten ja Tarttila-Lahisten harjun varrelle esihistorialliselta ajalta lähtien muodostunut asutus ja Ttarttilan kylänraitin varrelle syntynyt tiivis kylämaisema viljelymaineen ovat luoneet Saarioispuolelle merkittävän monipuolisen kulttuuriympäristön.

Emil Wikströmin (1864-1942) Visavuoreen suunnittelemat ja rakentamat asuin- ja ateljeerakennus puutarhoineen valmistuivat Suomen 1800- ja 1900-lukujen vaihteen kansallisromantismin aikakaudelle ajoittuvista erämaa-ateljeista ensimmäisenä.
Lue lisää

Visavuori

Rauttunselkä

Rauttunselän alueella korostuvat erityisesti monipuoliset luonnonarvot, sillä alue sisältää sekä valtakunnallisesti arvokkaan perinnemaisema-alueen ja erityyppisiä Natura2000-verkostoon kuuluvia alueita että merkittäviä lintualueita.
Lue lisää


Vallonjärvi

Teollisuusperinnön keskusta

Pienestä myllykylästä on merkittävän kehityskulun kautta muodostunut kanavan ja tehdasalueen ympärille kasvanut monipuolinen yhdyskunta eri aikakausia edustavine kokonaisuuksineen.

Maisevakuvaa luonnehtivat Myllysaari punatiilisine tehdasrakennuksineen, sitä molemmin puolin reunustavat vanhan ja uuden kanavan uomat ja kanavan edustalla sijaitseva entinen Kanavakasöörin talo.
Lue lisää

Myllysaari

Saarten ja lintujen Mallasvesi

Kuljettaessa Apian kanavasta itäänpäin avautuu kauas Pälkäneelle asti siintävä laaja Mallasveden järvenselkä lukuisine saarineen. Maisemallisesti merkittävä alue on erityisesti Kärsänlahden ranta Korkeakankaan ulkoilualueen edustalla.

Korkeakankaalla on suuri merkitys kaupunkikeskustalle läheisenä, laajojen ulkoilualueiden ja reittien verkostona.

Mallasveden kautta on erinomaiset vesiliikenneyhteydet sekä Längelmävedelle että Hauhon suuntaan.
Lue lisää

Apian kanava talvella  Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 15.2.2011 11:17