Kirjaston asiakaspalveluperiaatteet

Valkeakoski  >  Kulttuuri ja vapaa-aika  >  Kirjasto  >  Tietoa kirjastosta  >  Kirjaston asiakaspalveluperiaatteet

1. Ammatillisuus

Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain ja –asetuksen edellyttämä koulutus. Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvalla ja suunnitelmallisella koulutuksella.


2. Asiakaslähtöisyys

Kuntalaisten tarpeet huomioidaan kirjaston palveluita kehitettäessä. Asiakkaiden antama suullinen ja kirjallinen palaute käydään läpi säännöllisesti ja palautteeseen vastataan. Kirjasto järjestää asiakaskyselyitä säännöllisesti. Yhteenveto sekä palautteista että kyselyistä on luettavissa kirjaston kotisivuilta.


3. Avoimuus

Kirjaston toimintaperiaatteet (käyttösäännöt ja hankintapolitiikka) ovat julkisia ja luettavissa kirjaston kotisivuilta. Kirjasto tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti eri kanavia käyttäen.


4. Esteettömyys

Kirjasto pyrkii tarjoamaan mahdollisimman kattavat kirjastopalvelut kaikille kuntalaisille. Esteettömyyden on ulotuttava aina ulko-ovelta riittävän tilaviin kulkuväyliin, helposti hahmotettaviin opasteisiin ja eri asiakasryhmien huomiointiin aineiston hankinnassa ja esillepanossa. Kirjaston hakeutuvat palvelut: kirjastoauto Walle ja kirjaston kotipalvelu vievät kirjastopalvelut lähelle asiakkaita.


5. Luotettavuus

Kirjaston henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakkaiden yksityisyyttä kunnioitetaan.

Kaupungin tietohallinto vastaa kirjaston tietoverkon, työasemien ja tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta.

Kirjaston aineisto on ajantasaista ja monipuolista. Vanhentunut aineisto poistetaan kirjaston kokoelmista.

Asiakkaille tiedotetaan tekijänoikeuksista.

Kirjasto tiedottaa toiminnassaan tapahtuvista muutoksista hyvissä ajoin ja mahdollisimman laajasti.


6. Reagointiherkkyys

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset pyritään huomioimaan kirjaston aineistotarjonnassa ja muussa toiminnassa.


7. Tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus

Kirjasto palvelee kaikkia asiakkaitaan ja asiakasryhmiään tasapuolisesti.


Viimeksi muokannut: Riikka Ranta, 14.1.2016 15:41