Ympäristöluvat ja rekisteröinti

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu  >  Ympäristöluvat ja rekisteröinti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille on oltava ympäristölupa  ( ympäristönsuojelulaki 527/2014 27 §). Ympäristöluvan vaativat toiminnat on säädetty ympäristönsuojelulain  liitteessä 1: luvanvaraiset toiminnat (pdf). Ympäristölupa tarvitaan myös laitosluetteloissa tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Akaan, Urjalan ja Valkeakosken alueella ympäristölupa-asian ratkaisee joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto riippuen toiminnan laajuudesta. Toimivaltajako perustuu valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta (713/2014).

Hakemuslomakkeet ja ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin ympäristönsuojelun taksassa.

lupamenettely.jpg : 24 kB

Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2: rekisteröitävät toiminnat (pdf)  säädetystä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Rekisteröitäviä toimintoja ovat mm. suurin osa alle 50 MW:n energiatuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu.

Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 16.5.2016 11:26