Vesiensuojelu


Vesistöt

Valkeakosken kaupunki kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen, jonka vedet laskevat Pohjanlahteen.

Valkeakosken kokonaispinta-alasta on vesialueita reilu neljännes eli 101 km 2 ( Valkeakosken järvet). Niistä keskeisin on suuri  Mallasselkä Vanajavesi monine lahtineen ja selkineen. Kaupungin pohjoisosaa reunustava Mallasvesi laskee Valkeakosken kanavan kautta Vanajaveden Rauttunselkään. Yli hehtaarin suuruisia järviä tai lampia on alueella kaikkiaan 21. Pääosa järvistä on melko pienikokoisia ja niukkaravinteisia metsäjärviä tai viljelysalueella sijaitsevia, kulttuuriperäisesti rehevöityneitä pikkujärviä tai lampia. Kasvistoltaan ja linnustoltaan poikkeuksellisen monipuolisia ovat Tykölänjärvi, Saarioisjärvi ja Vähäjärvi.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. on tehnyt seuraavan selvityksen Valkeakosken alueella sijaitsevien järvien vedenlaadusta ja virkistyskelpoisuudesta. Selvityksestä on laadittu internet-sivut, jotka löytyvät osoitteesta

http://www.kvvy.fi/vedenlaatu/index.php?sivu=etusivu


Näkymä Vallonjärven lintutornista Näkymä Saarioisjärven lintutornista


Vesiensuojelu

Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila ja merenhoidon tavoitteena Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.  Vesienhoidon järjestämistä varten on muodostettu vesienhoitoalueet, joille on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Valkeakosken vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

Vesistön velvoitetarkkailu

Vesistöjen velvoitetarkkailujen avulla selvitetään vesistöjä muuttavan toiminnan vaikutuksia vesistöissä. Vesistötarkkailu voi käsittää vesistön hydrologiaa, vedenlaatua ja biologiaa koskevia selvityksiä. Kalataloustarkkailussa kohteena on sekä kalasto että kalastus. Velvoitetarkkailuvelvollisia ovat mm. erilaiset teollisuuslaitokset, jätevedenpuhdistamot ja kaatopaikat.Vesien tilaan vaikuttavien toimintojen tarkkailusta päätetään toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa.

Valkeakosken kaupungin alueen järviä seurataan säännöllisesti vesinäyttein. Vedenlaatua seuraamalla saadaan tietoa vesien tilasta, esimerkiksi rehevöitymisestä ja happitilanteesta. Pitkäaikaisten seurantatulosten avulla voidaan nähdä, kuinka vesiensuojelutoimet vaikuttavat vesistöjen tilaan.

Linkkejä

Vanajavesikeskus  Vanajavesikeskuksen toiminta tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseen

Rahat pintaan -sivusto  Asiantuntija-apua ja tietoa rahoituksesta vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon liittyen

Ohjeita ranta-alueiden hoitoon

Järviwiki Järvien oma verkkopalvelupalvelu, perustiedot mm. kaikista yli 1 hehtaarin kokoisesta järvestä. Järviwikiin voi ilmoittaa myös omia havintoja esim. sinilevistä tai pintaveden lämpötiloista. 

Pohjavesien suojelun esitteet

Vesistöjen kunnostus ja hoito Ympäristöhallinnon sivut

Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry.

Saarioisjärven hoito- ja käyttösuunnitelma

Tykölänjärven hoito- ja käyttösuunnitelma

Vesiensuojelu  Ympäristöhallinnon sivut

Ajankohtainen levätilanne


Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 2.5.2017 10:33