Öljysäiliöt

Kiinteistön öljysäiliö ja näin ollen myös mahdollinen öljyvähinko on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Kotivakuutus voi korvata vain esim. tontin ulkopuoliset vähingot, mutta ei tontilla tai rakennuksessa tapahtuvia vahinkoja. Pidä siis huolta öljysäiliöstäsi.

Öljysäiliöt tärkeillä pohjavesialueilla

Säiliön haltijan tai omistajan on tarkastettava maanalainen säiliö siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä (KTMp 344/1983) edellytetään.

Säiliön haltijan tai omistajan on tarkastutettava maanpäällinen sekä maanalainen öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö tulee tarkastaa säiliön tarkastuksessa määritetyn kuntoluokituksen mukaan.
- Terässäiliöiden tarkastusvälit ovat: A-luokka 5 vuotta, B-luokka 2 vuotta ja C-luokka poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa ja D-luokka poistettava käytöstä.
- Muusta materiaalista oleva säiliö, joka pääsee kuntoluokkaan A, tulee tarkastuttaa 10 vuoden välein. Jos säiliö ei pääse kuntoluokkaan A, se tulee korjata ja sille tehdään painekoe.

Käytöstä poistetun säiliön käsittely

Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaali säiliö putkistoineen. Mikäli maaperä on pilaantunut, on siitä välittömästi ilmoitettava Pirkanmaan ELY-keskukseen. Säiliö on puhdistettava ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta sekä säiliön pois toimittamisesta on toimitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen 1.4.2004 voimaan tulleita ympäristönsuojelumääräyksiä asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeushakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Linkkejä

Pidä huolta öljysäiliöstäsi -esite  Asukastiedote öljysäiliön huollosta

Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen -opas

Turvallisuus ja kemikaaliviraston sivut öljylämmityslaitteistoista  Tietoa mm. tarkastusliikkeistä paikkakunnittain

Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 16.10.2017 11:49