Haja-asutuksen jätevesihuolto verkostojen ulkopuolella

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu  >  Haja-asutuksen jätevesihuolto verkostojen ulkopuolella

Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja sen perusteella annettu uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolella (157/2017) tulivat voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelulaissa on määritelty perustason puhdistusvaatimus, jonka mukaan talousjätevesistä on poistettava vähintään 80 % orgaanisesta aineesta, 70 % fosforista ja 30 % typestä. Kiinteistönomistajan on myös huolehdittava, että jätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva käsittelyjärjestelmä, selvitys järjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien tulee täyttää vähintään perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta.

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus vasta muun remontin yhteydessä. Tällaisia remontteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Muutokset eivät muuta tilannetta uusien kiinteistöjen osalta. Niillä on edelleen oltava lain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesien käsittely, josta on esitettävä suunnitelma rakennuslupahakemuksessa.

Niissä kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy vähäisiä määriä (ns. kantovedelliset kiinteistöt), talousvedet voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Ne eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa eivätkä sisältää käymälävesiä. Esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen varustetaso vaikuttaa siihen, katsotaanko syntyvien jätevesien määrä niin vähäiseksi, ettei niitä tarvitse puhdistaa ennen maahan johtamista. Talousjätevesiä, mm. saunomisvesiä, ei koskaan saa johtaa puhdistamattomana suoraan pintavesiin.

Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen, jätevesien puhdistamisen vaatimuksesta vapautettuja ovat ne kiinteistönhaltijat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus ja suunnitelma

Rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa on tehtävä myös jätevesien käsittelyjärjestelmän suunnitelma sekä täytettävä rakentamistapaselostus (ks. sähköisen asioinnin lomakkeet) tarvittavine liitteineen. Selostuksen ja suunnitelman pohjalta ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon. Hajajätevesiasetuksen 6 §:ssä on esitetty, mitä järjestelmän suunnitelman tulee sisältää.Jätevesijärjestelmän suunnitelma on hyvä teettää pätevällä suunnittelijalla.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Olemassa olevista jätevesijärjestelmästä on oltava kiinteistöllä hajajätevesiasetuksen 5 §:n mukainen selvitys, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden avulla saadaan tietoa olemassa olevasta järjestelmästä ja käsitystä siitä tarvitseeko järjestelmää kunnostaa tai uusia. Jätevesiselvityksestä on hyötyä myös omistajanvaihdoksen yhteydessä ja valvontatilanteissa. Kirjattujen huoltotoimenpiteiden, kuten saostussäiliöiden tyhjennysten avulla pystytään osoittamaan, että järjestelmää on hoidettu asianmukaisesti.

Hyödyllisiä linkkejä

Vesihuoltotulkki  Jätevesineuvonnan työkalu

Haja-asutuksen jätevedet, lainsäädäntö ja käytännöt 2017  opas

Valkeakosken vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Tietoa jätevesien käsittelystä ja asetuksesta Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu

Jätevesien käsittely   Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry.

Käymäläseura Huussi ry .  Tietoa kuivakäymälöistä

Kuiva käy Käymäläseura Huussi ry:n videokirja kuivakäymälän hankinnasta ja käytöstä

Haja-asutuksen jätevesineuvontahanke Pirkanmaalla Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.
Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 27.10.2017 9:08