Tontin hakeminen

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Tontit  >  Tontin hakeminen

 Varaaminen

Omakotitontit varataan ennen niiden myymistä tai vuokraamista. Tontin varaamista haetaan lomakkeella maa- ja mittaustoimelta.  Uusien asuntoalueiden tontit ovat aluksi haettavana määrätyn ajanjakson ajan. Tämän jälkeen vapaat tontit ovat jatkuvasti haettavissa. Näiden tonttien varaamisesta päätetään kahden viikon jaksoissa.

Jatkuvalla hakuajalla haettavat omakotitontit

Aiemmin varattuna olleiden tonttien vapautuessa uudelleen haettavaksi asetetaan ne yleisesti varattavaksi vähintään kahdeksi viikoksi kaupungin internet-sivuille. Uudelleen hakuun tulleita tontteja haetaan myös lomakkeella. Hakuaika päättyy aina parittoman viikon perjantaina. Hakemukset tonteista tulee toimittaa maa- ja mittaustoimeen klo 15.00 mennessä, joko postitse, sähköpostitse tai muutoin. Jos samaa tonttia on hakenut useampi, arvotaan tontin saaja. Tieto päivästä, josta saakka tontti on ollut varattavissa, on ilmoitettu tonttia koskevassa tontinvarausilmoituksessa.

Määaikana haettavana olevia tontteja eivät voi hakea yritykset.
Jatkuvalla hakuajalla olevia tontteja eivät koske rajoitukset tontin hakijoiden suhteen.

Mikäli samaa tonttia hakee yksityinen ja yritys, yksityisen hakemus on etusijalla.

Varausehdot

Tontin varauksesta päättää maa- ja mittaustoimi. Päätöksen jälkeen tehdään varaussopimus, jonka varaaja allekirjoittaa. Tontin varausaika on 12 kk päätöksenteosta. Varausmaksu vuonna 2019 on 390 euroa. Varaus oikeuttaa suunnittelemaan rakennukset tontille, hakemaan rakennusluvan ja aloittamaan rakentamisen. 
Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta.

Suunnittelu

Kaavoitustoimi laatii omakotialueista korttelisuunnitelmat ( rakennustapaohjeet), joita tulee rakennuksien suunnittelussa noudattaa. Luonnospiirustukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. Ennakkokatselmuksen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa varsinaisen rakennusluvan käsittelyä. Rakennusluvan käsittely- ja voimaantuloaika on noin 4-5 viikkoa.

Rakentaminen

Ostaja vastaa rakennusten perustamistavasta ja maaperätutkimuksista. Varausaikana tontille saa aloittaa rakentamisen rakennusluvan mukaisesti. Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa tontin ostosta tai vuokraamisesta.

Tontin ostaminen tai vuokraaminen

Kun rakennuslupa on myönnetty, voi tontin ostaa tai vuokrata. Se on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Vuokraus- tai myyntipäätös tulee lainvoimaiseksi noin 3 viikon kuluessa, jonka jälkeen kauppakirja tai vuokrasopimus on mahdollista allekirjoittaa. Varaushetken luovutushinta on voimassa koko varausajan. Tonttien hinnat ovat 13,00 -35,00 € / neliömetri

Tontin voi myös vuokrata. Vuotuinen vuokra on noin 5% tontin myyntihinnasta. Halutessaan vuokraaja voi ostaa tontin myöhemmin. Kauppahinnassa hyvitetään maksetut vuokrat, jos osto tehdään kolmen vuoden kuluessa vuokraamisesta. Hyvitys koskee nykyisen vuokralaisen maksamia vuokria. Tässä tapauksessa kauppahinta määräytyy kaupantekohetken vahvistetun tonttihinnoittelun mukaan. Oston tai vuokrauksen yhteydessä tulee lisäksi maksettavaksi tontin lohkomiskustannus n. 900 €.

Muita kustannuksia:
Rakennuslupamaksu
Vesi- ja Viemäriverkostoon liittyminen (v.2016):
rakennusoikeus <100, liittymismaksu vesijohtoverkostoon 852€, viemäriverkostoon 1038€  = yht. 1890€
rakennusoikeus 100-250, liittymismaksu vesi 1491€, viemäri 1816,50€ = yht. 3307,50€
rakennusoikeus >250, liittymismaksu vesi 2130€, viemäri 2595€ = yht. 4725€

Tonttiliittymän rakentaminen kuuluu tontin varaajalle.

Varaussopimusmalli (pdf, 17 kb) 
Kauppakirjamalli (pdf, 118 kb)
Maanvuokrasopimusmalli (pdf, 37 kb)

Lisätietoja:
palvelusihteeri, puh. 040 335 6504 tai 040 335 6505
->   Maa- ja mittaustoimi

Suunnittelu

Asuinrakennuksen suunnittelijan tulee olla perehtynyt hyvälle asuntosuunnittelulle asetettaviin vaatimuksiin. Hyvään suunnitteluun kannattaa investoida, koska se maksaa hintansa. Tutkimusten mukaan ammattitaitoinen suunnittelu vähentää rakentamiskustannuksia noin 5%.

Suunnitteluun liittyviin kysymyksiin vastaavat:

Asemakaava: 
kaavoitusarkkitehti , puh. 040 335 6046
->   Kaavoitus

Rakennussuunnittelu ja -luvat:
johtava rakennustarkastaja, puh. 040 335 6040
II rakennustarkastaja, puh. 040 335 6041
palvelusihteeri, puh. 03 5691 6150-> Rakentaminen

Maanmittauspalvelut:
mittausteknikko , puh. 040 335 6503
->   Maa- ja mittaustoimi

Vesijohto- ja viemäriliittymät:
rakennuspäällikkö, puh. 040 335 7719
Liittymäsopimukset:
palvelusihteeri, puh. 03 5691 7802
palvelusihteeri, puh. 03 5691 7801
->   Vesihuolto
->   Jätevesien käsittely haja-asutusalueella.

Sähköliittymä:
Lisätietoja liittymäsopimuksesta, tariffivalinnasta, laitevalinnoista, energiansäästöstä, työmaasähköstä yms. 
verkkosuunnittelija, puh. 03 5691 5535
käyttöteknikko, puh. 040 5691 5516
->   Valkeakosken Energia Oy

Kaukolämpö:
Valkeakosken Energia Oy, puh. (03) 5691 101
kaukolämpöjohtaja, puh. 03 5691 5536
->   Valkeakosken Energia Oy

Puhelin- ja tiedonsiirtoverkko, KaapeliTV
käyttöinsinööri, puh. 040 335 5538
käyttöteknikko, puh. 040 335 5527

Paloturvallisuus:
palomestari, puh. 040 064 5502
palopäällikkö, puh. 040 846 5401
-> Pelastuslaitos

Katualueen käyttö, kaivaminen ja liittymät:
kunnossapitopäällikkö, puh. 040 335 7712
-> Tiet ja kadut

Jätehuolto:
ympäristötarkastaja, puh. 040 335 7413, 
-> Ympäristöpalvelut: jätehuolto

Asuntolainat:
->   Asuntolaina-asiat

Viimeksi muokannut: Taina Vesikko, 18.6.2019 8:47