Vireillä olevat yleiskaavat

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä olevat yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteisen maankäytön suunnittelun väline. Se voi käsittää koko kunnan tai osan siitä (yleiskaava tai osayleiskaava). Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan ohjatakseen yhteistyössä laajemman alueen rakennetta ja toimintojen yhteen sovittamista.

Yleiskaavan laatiminen vastaa pääosin asemakaavaprosessin vaiheita, mutta sisältää yleensä enemmän vuorovaikutusvaiheita ja huomattavasti laajemmat selvitykset. Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).

Yleiskaava on tärkeä osa maankäytön suunnittelua
- Merkittävin maankäytön ohjauskeino, joka on kunnan omissa käsissä
- Suunnittelutarkkuus vaihtelee lähes asemakaavatasoisesta yleispiirteiseen ja strategiseen
- Tavoitevuosi on yleensä noin 20 vuoden päässä
- Muodostaa maankäytön joustavan kehityspolun kohti tavoiteltua lopputulosta
- Mahdollistaa toisiaan täydentävien tavoitteiden toteuttamisen kehityksestä riippuen
- Ohjaa maankäyttöä (esim. hajarakentamista) välittömästi
- Ohjaa strategisesti tärkeimpiä tavoitteita tarkasti, toisia väljemmin
- Tukee suunnitelmallista maanhankintaa ja mahdollistaa myös lunastukset
- Mahdollistaa pitkäjänteisen vesihuollon suunnittelun
- Tukee asemakaavoituksen ohjelmointia
- Ohjaa yksittäisten asemakaavojen suunnittelua
- Tuottaa runsaasti selvitystietoa
- Yleiskaavasta voi kaupungin harkinnan ja yleiskaavallisten selvitysten perusteella poiketa erityisistä syistä

Yleiskaavatyön vireilletulo
- Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai erillisellä kuulutuksella Valkeakosken Sanomissa, kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selvitetään yleiskaavan alustava rajaus ja päätavoitteet, tiedossa olevat selvitystarpeet, arvioitavat vaikutukset sekä kaavahankkeen vuorovaikutusmenettelyt. OAS asetetaan 14 vuorokauden ajaksi nähtäville kaupunkisuunnittelun aulassa ja kaupungin internet-sivuilla.
- Aloitusvaiheessa järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa käsitellään kaavan tavoitteita, lähtökohtia, vuorovaikutusta, arvioitavia vaikutuksia ja selvitystarpeita.

Valmisteluvaihe
- Valmisteluvaiheessa tehdään kaavan vaatimat perusselvitykset, joita voidaan tarpeen mukaan täydentää prosessin kuluessa.
- Valmisteluvaiheen aikana voidaan järjestää osallisten kuulemistilaisuuksia tai työpajoja kaavan lähtökohtien tarkentamiseksi.
- Valmisteluvaihe voi sisältää erilaisten kehityskuvien laatimisia, esittelytilaisuuksia ja nähtävilläoloja palautteineen.
- Viranomaistyöneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.
- Valmisteluvaihe päättyy yleiskaavaluonnoksen asettamiseen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi lausuntoja ja osallisten mielipiteitä varten. Yleiskaavaluonnoksesta järjestetään tarvittavat yleisötilaisuudet, joissa suunnitteluaineistoa esitellään.
- Palautteen keräämiseksi voidaan järjestää kaavoittajan vastaanotto.
- Yleiskaavojen ohjausryhmä käsittelee palauteraportin ja päättää kaavaehdotuksen lähtökohdista ja tarvittavista lisäselvityksistä.

Ehdotusvaihe
- Luonnosvaiheen palautteen perusteella tarkistetaan tarvittaessa kaavan rajausta ja tavoitteita, täydennetään selvityksiä ja laaditaan näiden pohjalta yleiskaavaehdotus.
- Viranomaistyöneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.
- Yleiskaavaehdotus asetetaan 30 vuorokauden ajaksi nähtäville lausuntoja ja muistutuksia varten. Yleiskaavaehdotuksen esittelemiseksi järjestetään tarvittavat yleisötilaisuudet.
- Palautteen keräämiseksi voidaan järjestää kaavoittajan vastaanotto.
- Yleiskaavojen ohjausryhmä käsittelee palauteraportin ja päättää tarvittavista kaavan tarkistuksista.

Kaavan hyväksyminen
- Ennen kaavan hyväksymistä järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa varmistetaan mm. selvitysten ja vaikutusten arvioinnin riittävyys, kaavaratkaisujen lainmukaisuus ja käsitellään kaavaan mahdollisesti tarvittavat tarkistukset.
- Tarkistetun kaavakartan määräyksineen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
- Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta valtuuston pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavan voimaantulo
- Yleiskaava tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan.
- Jos kaavasta on valitettu, kaava voidaan kuuluttaa voimaan siltä osin, jota valitukset eivät koske.

Vireillä olevat yleiskaavat:Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 22.8.2017 15:24