Vireillä olevat asemakaavat

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä olevat asemakaavat

Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä kaupunkisuunnittelun aulassa sekä kaupungin internet-sivuilla.

Kaavatyön aloitus, vireilletulo ja valmisteluvaihe (luonnos)
- Kaupunkisuunnittelussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alus-tavista luonnostelmista työstetään nähtäville asetettava kaavaluonnos.
- Asemakaavoituksen vireilletulosta sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Valkeakosken Sanomissa, kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Vireilletulosta tiedotetaan keskeisiä osallisia.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelun aulassa sekä kaupungin internet-sivuilla 14 vuorokauden ajan.
- Luonnoksesta pyydetään viranomaisosallisten kommentit.

Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön ja he voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe
- Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta laaditaan virallinen kaavaehdotus.
- Kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavaehdotus (kaavakartta ja kaavaselostus) ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelun aulassa sekä kaupungin internet-sivuilla 30 vuorokauden ajan.
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Valkeakosken Sanomissa, kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Osallisille ilmoitetaan nähtävilläolosta kirjeellä.
- Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta.

Osalliset voivat jättää nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksiin laaditaan vastineet.

Kaavan hyväksyminen
- Suunnittelutyön tuloksena saadaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavakartta ja -selostus. Asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus.

- Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavan voimaantulo
Asemakaava tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan.
Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Aktiivisessa vaiheessa olevat asemakaavat:

Sointulan koulu
Tallikatu II
Aluesairaalan kaavamuutos II
Valtakatu 20
Eteläinen keskusta
Pässinmäen kaavamuutos II
Tietolan asemakaavamuutos II
Koivuniemen kaavamääräykset
Haka-alueen laajennus
Varsanhännän vaiheasemakaava
Sointulankuja 5
Palmunrinne
Päiväniemi
Vuohilahden ranta-asemakaava
Tanssilavan alue

Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 18.2.2020 9:28